Number of Visitors

Sunday, February 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.02.2016
1) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹
         ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02.00 UÀAmÉUÉ   £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-28/qÀ§Æèöå-9205 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA:AiÀÄAPÀ¥Àà §gÀV ¸Á:¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ(J¸ï.JZï) EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀ®UÀ° PÀqɬÄAzÀ UÀÄtzÁ¼À PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:UÀÄtzÁ¼À EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ UÀ®UÀ° PÀqɬÄAzÀ UÀÄtzÁ¼À PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ ±ÉjÃ¥ï vÀA:¨Á§Ä¸Á§ UÀzÁå¼À ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ  ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄ N¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ºÉ®Û¹n D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°Ã¸ÀzÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ;26/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.40 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¨Á§Ä¸Á§ vÀA:gÀªÀÄeÁ£ï¸Á§ UÀzÁå¼À ªÀAiÀiÁ; 44 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄtzÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  81/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DåPÀÖ 


        ¢£ÁAPÀ 27-02-2016   gÀAzÀÄ  1705  UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ (N.¹) £ÀA§gÀÄUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. 1] gÉÆÃR ºÀt 450/gÀÆ.2] N ¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q:00-00 3] ¨Á®¥É£ï JgÀqÀÄ Q:00-00 F §UÉÎ J¸ï ©  UËqÀgÀ   ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 09/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 26/02/2016 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmɬÄAzÀ 15:00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAV ªÉÄÊvÀ:  ¥ÁªÀðw @ ¥ÁªÀ¤ UÀA £ÁUÁdÄð£À ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄlUÁAªÀ §rß vÁ|| ²gÀºÀnÖ ºÁ||ªÀ|| AiÀÄ®UÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ AiÀÄ®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ©æqïÓ PɼÀUÉ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ°, eÉÆð ºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ  F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA ±ÁåªÀÄgÀªÀ PÀAZÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| ®PÀÄÌAr vÁ|| UÀzÀUÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) J.¦. JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016 PÀ®A. : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁ ªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:« 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1],  4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J] .    

          ¢£ÁAPÀ: 27-02-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06-30 UÀAmÉUÉ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á: Cta vÁ: EAr (UÁr ZÁ®P 2) C°è¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ §AqÀgÀPÀªÀmÉ (¥ÀgÁj) ºÉƸÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr mÉA¥ÀgÀªÀj £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï-13 n.¹.-92 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ºÉƸÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ mÉA¥ÀgÀªÀj £ÀA JªÀiï.JZï-13 n.¹.-92 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ  ¸ÀzÀgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15000.00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À) 4 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAr PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è §gÀĪÁUÀ §A§¼À CUÀ¹AiÀÄ°è ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀF §UÉÎ n. J¸ï. SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¹.JZï.¹-1043 J.¦.JªÀiï.¹.¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016 gÀAzÀÄ J.¦. JªÀiï.¹. ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, February 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.02.2016
1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ:28:J:3276 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÁݪÀÄ vÀA: gÁeÉøÁ§ PÀĪÀÄmÉ  ¸Á: AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß C¯Áè¥ÀÄgÀ Nt PÀqɬÄAzÁ ¹AzÀV gÉÆÃqÀ ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ ¨ÁUÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MªÉÄäÃ¯É CmÉÆêÀ£ÀÄß PÀlÖ ºÉÆqÉzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr SÉqÀ« CmÉÆÃzÀ°è PÀÆvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¯ÉÆûvÀ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 EvÀ¤UÉ PɼÀUÉ ©½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©J¯ïrE C¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06:17 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ CgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà ¯ÉÆûvÀ vÀA: §¸À¥Áà ªÁ°PÁgÀ eÁw: »AzÀÄ  ªÀAiÀiÁ: 48 GzÉÆåÃUÀ; ZÁ®PÀ ¸Á: AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: gÉêÀt¹zÀÝ vÀA: ªÀÄ®è¥Áà a£ÀßPÉÃgÉ ¸Á|| ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:10/J:9481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀhļÀQ Dgï.n.N.¸ÀPÀð¯ï¢AzÁ gÀhļÀQ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J:28/F.r:0983 £ÉÃzÀÝPÉÌ §¢¬ÄAzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝ jAzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ @ ²ªÀ¥Áà vÀA: ¤AUÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj @ UÀĪÀÄvÉ ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð ¸Á|| ²gÀ£Á¼À vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÁ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÀzÀjAzÁ - §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®¨ÁdÄ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÀ¼À  ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀzÀjAzÁ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¤AUÀ¥Áà vÀA: UÀÄgÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj @ UÀĪÀÄvÉ ¸Á|| ²gÀ£Á¼À vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [ ªÉÄÊvÀ£À vÀAzÉ] EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ 28 J 5490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ EArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥À EªÀgÀ ElÖAV §nÖ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CAzÀgÉ EArPÉÃlgï gÉÃrAiÀĪÀiï ºÀZÀÑzÉà ¤°è¹zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÉÄÊvÀ ªÀÄ®ètÚ @ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©zÀj ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÀV EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 28 EPÉ 5269 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAUÀ¼ÀV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ¥sÉÆPÀ¸ï ¨É¼ÀQ£À°è gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AvÀ ¯Áj PÁt¸ÀzÉà CzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀªÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ ©zÀj ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 16.02.2016 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀgÀPÉ. ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð,  FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ EzÀÄÝ, HjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16-2-2016 gÀAzÀÄ 09;30 UÀAmÉUÉ ©Ad®¨sÁ« §¸ÁÖöåAqÀ ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄgÀ½ ©Ad®¨sÁ«UÉ §gÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVzÀÄÝ, vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀvÀå¥Àà ºÀgÀPÉ ¸Á: eÉÆÃqÀPÀÄgÀ½, vÁ: aPÉÆÌÃr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  C²é¤ UÀA|| NAPÁgÀ ¯ÁqÀ ¸Á|| ªÀÄAzÀÆæ¥À ºÁ° PÀ£ÀÆßgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ªÀ¸ÀAvÀ vÀA|| µÀtÄäPÀ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀQëvÁ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj. ªÀAiÀiÁ. 7 wAUÀ¼ÀÄ: EªÀ¼ÀÄ UÀÄr¸À®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ, ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ M¯É ºÉÆwÛ¹ ¨sÁ«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ UÁ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ vÀUÀÄ° eÉÆüÀVAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ gÀQëvÁ EªÀ½UÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ, ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉuÉ, vÀ¯É, ¨É£ÀÄß, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è gÀQëvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, eÉÆüÀ, UÉÆâ, ±ÉAUÁ PÀqÀ¯É, EvÀgÉ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¥ÀAaPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CjªÉ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁd 2,19,000/-gÀÆ. ºÁ¤ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj. ªÀAiÀiÁ. 45 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄ®UÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.02.2016
1) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ; ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA. ¸Á§Ä PÉgÉtÂÚ ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð ¸Á: §§¯ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA;NNJ¯ï20¹06958 ºÁUÀÆ EAf£ï£ÀA;  NNJ¯ï18JªÀiï06951 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §§¯ÁzÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå vÀA:UÀÄgÀ¸ÀAUÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§rUÉ EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆqÀØPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ºÉÆA¢ JzÉUÉ, ªÀÄÆRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°Ã¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ; 25.02.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 01.15 WÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÀÄÝ vÀA. ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÉgÉtÂÚ ªÀAiÀiÁ; 21 ªÀµÀð ¸Á|| §§¯ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, February 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.02.2016
1) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2016 PÀ®A. 143, 147, 354[J], 109, 504, 506     gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ & Sec 12, The  Protection Of  The Childrens From Sexual Offences Act-2012. 
         ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ 1] ¸ÁzÉêÀ vÀA¢ w¥ÀàtÚ ªÀiÁzÀgÀ 2] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 3] PÁ²£ÁxÀ vÀA¢ ZÀAzÀæö¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 4] ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ zÀÄUÀð¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 5] ºÉƼɥÀà vÀA¢ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:J®ègÀÆ £ÁUÀ¨ÉãÁ¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÀªÀgÉà CªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ  C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ, vÀ£Àß PÀÆqÁ ªÀÄ®UÀ®Ä CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£É J°è EzÉ CAvÁ CªÀ½UÉ PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÀ½UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ MwÛ »rzÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ CjªÉ¬ÄAzÀ CªÀ¼À ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑzÀÝ®èzÉà G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr MAzÀ£ÉÃAiÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀA. ªÀiÁ¼À¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á|| EAUÀ¼ÉñÀégÀ FPÉUÉ DgÁªÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉý §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁrUÉ §AzÀÄ PÉA¨Á« gÀªÀgÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è qÁ|| gÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÁÛ¼É PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀtÚvÀAV UÀA. vÉÃd¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÉÄî¸ÀQæ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| qÉÆÃtÆgÀ vÁ|| § ¨ÁUɪÁr, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ. EªÀ£ÀÄ qÉÆÃtÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀ, qÉÆÃtÆgÀ ¨É¼É ¸Á® CAvÁ 35000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F ¨Áj ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀ°®è. ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÉÃUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ VgɪÀÄä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ, EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À ¹°èAUï ¥Áå¤UÉ eÉÆÃqÀÄ J¼ÉAiÀÄ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw dPÀ̪Áé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄî¸ÀQæ, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, ¸Á|| qÉÆÃtÆgÀ, vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁVð¯ï £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä ªÉÄÊvÀ: gÁ¨ÉÃAzÀæ vÀA zsÀ¤gÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄgÀuÁlnAiÀiÁ vÁ|| ygÀĪÁ f|| PÀ£ÉÆßÃd (AiÀÄÄ.¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §®Æ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ PÀnÖzÀ UÁå¸ï DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃlUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «ÃgÉÃAzÀæ vÀA zsÀ¤gÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀÄgÀuÁ lnAiÀiÁ vÁ|| ygÀĪÁ f|| PÀ£ÉÆßÃd (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, February 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.02.2016
1) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
    187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄïÉCwêÉÃUÀªÁV¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀzÀAqÉ »rzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀtÚ ¸ÁAiÀħtÚ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á: ¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 108 CA§Æ宣Àì£À°è ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ºÁQzÁUÀ §¸ÀtÚ ¸ÁAiÀħtÚ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð¸Á:¤ªÁ¼ÀSÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀÄAqÀ¥Àà FgÀ¥Àà dA§V ¸Á: dA§V ºÁ:ªÀ: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 05/2016 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 2:00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß zÉÆÃvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ºÀjzÀÄ CzÀjAzÀ VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà PÀÆZÀ¨Á¼À, ¸Á: ¹AzÀV eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 01/2016 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 22.02.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 23.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ªÀĺÁ®Qëöäà vÀAzÉ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀįÁå¼À ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð, GzÀÆåUÀ «zÁåy𤠸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ CªÀ¼À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà ¸ÀjAiÀiÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨Éqï gÀÆ«Ä£À M¼À aîPÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹°èAUï ¥Áå¤UÉ PÀ¥ÀÄà ºÁUÀÆ ¦APÀ §tÚzÀ £ÉʯÁ£À NqÀ¤UÀ½AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀiÁAiÀiÁ UÀAqÀ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀįÁå¼À ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ, ºÁ° UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÁ®¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, February 21, 2016

DAILY NEWS ON 21-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.02.2016
1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134
    gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï«í PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 20.02.2016 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ - ¹AzÀV J£ïJZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¹zÀÝ°AUÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ 80 ªÀµÀð ¸Á|| §Æ¢ºÁ¼À EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ¥ÉAqÁ® PÉ®¸À ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À vÁ: EAr ºÁ;ªÀ: PÀªÀ®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, February 20, 2016

DAILY NEWS ON 20-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.02.2016
1) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î [J¸ï JZï ] vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè AiÀiÁzÀVÃgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ 33 -9371 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ J£ï JZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ PÁ²¥Àw vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÀuÉUÉ ,JzÉUÉ ,C®è°è UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 108 CA§Æ宣Àì£À°è ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 19/02/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÀºÀ½î ¸Á: zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/AiÀÄÄ-2454 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä (¦AiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀé) ®QëöäèÁ¬Ä UÀA:¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ; 63 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀ¼É zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉƸÀ zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÀĺÉñÀ CgÀPÉÃj EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÀ°èUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ®QëöäèÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ C¤Ã® vÀA:PÀȵÀÚ¥Àà AiÀÄqÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ; 30 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀUÉtÆÚgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ: ¨sÁUÉñÀ vÀA ¥ÀªÁqÉ¥Àà ¨sÀUÀªÀw ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð ¸Á|| ElV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EJZï-3445 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  ElV¬ÄAzÀ DgÉñÀAPÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà  F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á|| DgÉñÀAPÀgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn EªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²ªÀ£ÁUÀ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| ElV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2016 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dPÀÌ¥Áà vÀAzÉ zsÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á ; ºÀvÀÛ½î vÁ®ÆPÀ EAr. f¯Áè «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 6,729-38, gÀÆ¥Á¬Ä. ¥ÉÊ. QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ zÉò zÁgÀÄ mÁåAUÉÆà ¥ÀAZÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¨ÁPÀìzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 142. ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA 08/2016 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 08022016 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà C¹Ì EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É AiÀÄvÁxÀð ¸Àé¨sÁªÀzÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀÄAV£À°è vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ  vÁ£Éà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ  ¦.n  UÁæªÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ²ªÀAiÉÆÃV D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀqÀ d«ÄãÀzÀ°è ¹¸ÀªÀiï VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÀ£Àß gÀĪÀiÁ°¤AzÀ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà C¹Ì ªÀAiÀiÁ:36 ªÀµÀð ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¦ n. vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, February 19, 2016

DAILY NEWS ON 19-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.02.20161) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2016 PÀ®A. 143, 147, 148, 302, 504, 506(2) gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ 1) ZÀAzÁ¸Á§ ±Á§Ä¢Ý£À ¨ÉÆÃdgÀ, 2) ¸ÁºÉç¥ÀmÉïï UÀÄ£É߸Á§ @ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ, 3) gÁdÄ ZÀAzÁ¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ,  4) E¸Áä¬Ä¯ï ZÀAzÁ¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ, 5) ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ªÀi˯Á° ±ÀºÀgÀzÀ, 6) EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï ¨Á±Áå¸Á§ PÀtªÉÄñÀégÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄgÀr, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà eÉêÀgÀV, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀr FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£À ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ PÁ²A¸Á§ £À©¸Á§ ¨ÉÆÃdgÀ FvÀ£À d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À ªÀUÉÊgÉ DVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄvÀÛ¥Àà eÉêÀgÀV FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆïÉgÉÆà fæ£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ®ªÁgÀ, PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦gÁå¢UÉ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ®ªÁgÀ & PÉÆqÀ° vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà PÁ¹gÁAiÀÄ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà eÉêÀgÀV, ¸Á: ªÀÄÄgÀr, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2016 PÀ®A:  279. 171 (E) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ°è  C £ÀA: 2] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ: Dgï.f.¥Ánî ¸Á|| ºÉÆÃwð EªÀ£ÀÄ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀµÀðzÀ ¥sɧÄæªÀj 20 £Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ  CxÀUÁð ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV DgÉÆæ C £ÀA: 1] £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ:   C¤Ã® vÀA: «oÀ×® eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ¥Àà¤A§gÀV vÁ|| EAr f||  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA: PÁgÀ £ÀA: PÉ.J:28/J£ï:7332  £ÉÃzÀÝgÀ°è ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ aºÉß ºÁUÀÆ DgÉÆæ C £ÀA: 1] £ÉÃzÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ EgÀĪÀ 100 n-±ÀlðUÀ¼À£ÀÄß [MlÄÖ ¸ÉÃj: 10,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ] aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÀhļÀQ ZÉPÀÌ ¥ÉÆøïÖzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀgÀ PÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÁgÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É. PÁj£À°è ¹PÀÌ ©.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ n-±ÀlðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAa D¸É-D«ÄõÀ MrØ ZÁ®£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà vÀAUÉÆ½î ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÀȵÁÚ ¨sÁUÀå d®¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ gÀhļÀQ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2016 PÀ®A:  32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ 04.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ: C§Ä¸Á§ vÀA: zÁªÀ®¸Á§ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄAzÀªÁ£À vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV N¯ïØ-lªÉÃgÀ£ï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 5644.8/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß [17.280°Ã] vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ J¸ï.J£ï.£ÀAzÁæ¼À JJ¸ïL gÀhļÀQ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2016 PÀ®A:  32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

        ¢£ÁAPÀ: 19.02.2016 gÀAzÀÄ 00.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸ÀaãÀ vÀA/ C±ÉÆÃPÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, 2) CdAiÀÄ vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà ªÀiÁrUÁå¼À, 3) ¸ÀĤî vÀA/ £ÁUÀ¥Àà ¹AzsÉ, 4) QgÀt ¹AzsÉ ¸Á|| J®ègÀÆ ZÀqÀZÀt vÁ|| EAr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 18224=00/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ ¥ÉÃ¥Àgï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 291 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ aîUÀ¼À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/PÉ-2544 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-28/PÉ-2544  £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, February 16, 2016

DAILY NEWS ON 16-02-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                   «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 17.02.2016

¸ÀASÉå: 08/2016

JQì¸ï ¨ÁåAPÀ JnJA ¸ÀÄ°UÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ 3 d£ÀgÀ §AzsÀ£À.
*****


        ¢£ÁAPÀ: 02.02.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JQì¸ï ¨ÁåAPï JnJA ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä 3 d£ÀgÀÄ JQì¸ï ¨ÁåAPï JnJA M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ¸ÉPÀÆåjn UÁqïð£À£ÀÄß ¨ÉzsÀj¹ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉÆð¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀÅ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV F PɼÀV£À 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

1.    ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà vÀA. ZÀ£À§¸À¥Àà PÉÆÃt£À ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï
2.   ²æÃPÁAvÀ vÀA. ±ÁªÀgÀ¹zÀÝ PÉgÀQ ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï
3.      GªÉÄñÀ vÀA.©üêÀÄtÚ GtÂÚeÉrØ ¸Á|| AiÀÄgÀUÀ¯ï  
                


          ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁrzÀ ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL, ²ªÁ£ÀAzÀ UÁtÂUÉÃgÀ ¦J¸ïL, ¢°Ã¥ï qsÀªÀ¼É ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ, ©.JªÀiï.¥ÀªÁgÀ, PÉ.J.¥ÀmÉïï, «oÀ×® gÉÆýî, ¸Éîgï, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, gÁdÄ £ÁAiÀÄPÀ, ¹zÀÄÝ zsÁ£À¥ÀàUÉÆü, «dAiÀÄ §£À¸ÉÆÃqÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.