Facebook

Number of Visitors

Sunday, January 31, 2016

DAILY NEWS ON 31-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.01.20161]  EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2016 PÀ®A. 337,304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï«í DåPïÖ


¢£ÁAPÀ 30/01/201 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁ mÁ J ¹ UÉÆÃqÀì £ÀA PÉ 28/¹- 0921 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÎqÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ l¥ÁàzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀĨÉâªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀtÚ vÀA ®UÀªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è PÀgÉAl ªÁAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÆÝ UÉÆwÛzÀÆÝ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄîÎqÉ l¥ÁàzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀjUÉ PÀgÉAl ªÁAiÀÄgÀ ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ªÀiÁr ²æÃPÁAvÀ vÀA ²æêÀÄAvÀ zÀÄvÀÛgÀV ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á; vÀqÀªÁ¼À EvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀÅAmÁUÀªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߧ⠣ÁUÀ¥Àà vÀA §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á; vÀqÀªÁ¼À FvÀ¤UÉ JqÀªÀÄÄAqÉUÉ PÀgÉAl ºÀwÛ UÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æà gÀªÀÄeÁ£À vÀA dAVè¸Á§ C¼ÀV ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| vÀqÀªÁ¼À vÁ|| CPÀÌ®PÉÆÃl f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 16/2016 PÀ®A:  363 L¦¹  


¢£ÁAPÀ 12-01-2016 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA©æñÀ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ eÉêÀVð vÁ®ÆQ£À ªÀqÀUÉÃjAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ C®èAiÉÄà ºÁ¸ÉÖïï£À°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ FUÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ J¼ÀîCªÀĪÁ¸ÉåUÉ ºÀ§âPÉÌ HjUÉ §AzÀÄ ºÀ§â ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ªÀqÀUÉÃj ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉqïªÀiÁ¸ÀÛgÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¦gÁå¢ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ZË¢æ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ PÀÄqÀªÀPÀÌ°UÀ, GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| £ÁUÀgÁ¼À qÉÆÃt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.