Facebook

Number of Visitors

Saturday, January 30, 2016

DAILY NEWS ON 30-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.01.20161]  J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2016 PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ  

 ¢£ÁAPÀ-29-01-2016. gÀAzÀÄ 17-10 jAzÀ 17-15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] C¥ÁàuÁÚ vÀAzÉ §¸À¥Áà AiÀÄ®UÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄ®UÉÆÃqÀ vÁ: ¹AzÀV ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀªÀiÁ® PÁ®¤  2] gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀd¥ÀÄvÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: PÀĪÀÄmÉ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀªÀiÁ® PÁ®¤ 3] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¹AUÉ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: C¥Àd®¥ÀÄgÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ 4] gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ£ÉÆß½î. ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀUÉÃj vÁ: §.¨ÁUÉêÁr  ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ 5] £ÀAzÀÄ vÀAzÉ dAiÀĹAUÀ ªÀÄZÀÑ¯É ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀUÁð £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ J®è DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ UÉÆÃqÁªÀ£À ¸À«ÄÃ¥À RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 1030 gÀÆ2) 52 E¸ÉàÃl PÁqÀð.  F §UÉÎ ²æà PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.01.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 13/2016 PÀ®A:  ªÀÄÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  

¢£ÁAPÀ 29-01-2016   gÀAzÀÄ  10-30   UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ 1) zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀA|| zsɪÀgÁªï ¥ÀªÁgÀ2) CZÀð£Á vÀA/ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ¥ÀªÁgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ  ªÀģɬÄAzÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  CZÀð£Á EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÀÆeÁ UÀA|| zsÀ£ÀAdAiÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ºÀjAiÀiÁ°UÀ°è  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 25/2016 PÀ®A:  87 PɦDåPïÖ

¢£ÁAPÀ; 29/01/2016  gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉëAzÀæ vÀA; §¸À¥Àà gÀPÀ̸ÀV  ªÀAiÀiÁ-30  ªÀµÀð ¸Á; vÁ½PÉÆÃn  2) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀA; ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ §¸ÀjPÀnÖ   ªÀAiÀiÁ- 22 ªÀµÀð   3) gÁdÄ vÀA: ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ  ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð  4) UÀAUÀ¥Àà vÀA; §¸À¥Àà £Á®vÀªÁqÀ   ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð   5) ¯ÉÆPÉñÀ vÀA; PÁ²Ã£ÁxÀ PÀnÖªÀĤ  ªÀAiÀiÁ- 19 ªÀµÀð   6) ªÀÄ®è¥Àà vÀA; »gÀUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ  ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð   7) gÀªÉÄñÀ vÀA; CdÄð£À PÉøÁ¥ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð  ¸Á; J®ègÀÆ vÁ½PÉÆÃn  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 52 , 2) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 14,270=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ¦gÁ墠 ¹.©.¨ÁUÉêÁr   ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÆ] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 01/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 28-01-2016 gÀAzÀÄ 08:45 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ: ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà. vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀZÀqÀzÀ. ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À, vÁ|| ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À ¹ÃªÉÄAiÀÄ j.¸À.£ÀA. 65/2 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁj ¥ÀwÛ£À  ¨ÁåAQ£À°è MlÄÖ 1,35000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊvÀ£É ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ F JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® vÀÄA§ÄªÀzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀè° ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀqÉUÉ MAiÀÄÄåªÀµÀÖgÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà. ºÀZÀqÀzÀ  ªÀAiÀiÁ.23 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.