Facebook

Number of Visitors

Thursday, January 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.01.20161] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2016 PÀ®A. 279,338, 304[J] L¦¹
       
 ¢£ÁAPÀ:26/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ;10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÁfªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ qÉÆqÀتÀĤ  ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ:28/EJ:4677 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÉÆ®ÀUÀĪÀÄäd PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À ©ædØ ªÉÄÃ¯É UÉÆqÉUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢UÉ  ©ædØ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©½¹ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ  ºÁf ªÀĸÁÛ£À C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ vÁ£ÀÄ  ©æeïØ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.00 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,   F §UÉÎ ²æà AiÀiÁ¹£À  vÀAzÉ SÁ¹ªÀiï ¸ÉÊAiÀÄzÀ  eÁw:ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ:20 GzÉÆåÃUÀ: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EA¢gÁ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁjÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 01/2016 PÀ®A:  279,337,338,304[J] L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-01-2016   gÀAzÀÄ 1300  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ CA§¼À£ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ vÁAqÉ  §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J 28/©-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸ÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¤AvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä UÀAUÁgÀªÀĤUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ TÃgÀ¥Àà ZÀªÁít ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ vÁAqÉ EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ  UÀAUÁgÁªÀÄ @ UÀAUÁzsÀgÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÉÆüÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆnAiÀÄ PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢  ¢£ÁAPÀ: 12-01-2016 gÀAzÀÄ  r¸ï ZÁdð DV   zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ OµÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀ¤UÉ  vÁæ¸ÀÄ DUÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ  EAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB    ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ PÀnÖ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §UÀªÀw §¸ï ¸ÁÖ¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ºÁdgÁV ¥ÀÄ£ÀB ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:304[J] L¦¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÉÆüÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-67 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 28/2016 PÀ®A:  279, 337, 304[J] L¦¹

 ¢£ÁAPÀ; 27/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 04.00 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è  ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA PÉ.J 28/©-8850 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À vÀA|| ªÀļÀ¹zÀÝ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/ªÁAiÀiï-2407 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄUÀ먀 ºÉÆÃV PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ lZï ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÉqÀ« ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA|| ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌr ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ §®UÀqÉ ©zÁÝUÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ £ÀqÀÄ«£À UÁ° CªÀ£À vÀ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ n¥ÀàgÀzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ «AUÀgÀ UÁr £ÀA PÉ.J 28/©-2464 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr mÁmÁ «AUÀgÀ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÉƺÀäzÀ²gÁd vÀA|| ¯Á®¸Á§ G¸ÁÛzÀ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ, §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ºÀtªÀÄUËqÀ vÀA|| ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ zÉøÁ¬Ä eÁåw|| »AzÀÄ gÉrØ ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| vÀÄA§V vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃtÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 02/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 27-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É-08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆqÀV ºÀwÛgÀ zÀĸÁì£À PÀA¥À¤AiÀÄ  UÉøÀֺ˸ÀzÀ°è. oÁuɬÄAzÀ ¥ÀƪÀð 21 Q, «Äà CAvÀgÀzÀ° EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-¥Àæ±ÁAvÀ¥ÁAqÉ, vÀAzÉ NA¥ÀæPÁ±À¥ÁAqÉ. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð. ¸Á: ¥ÀÆgÉZÀªÀiÁ, ¥ÉÆøÀÖ; PÉƺÀAqÀªÀgÀ. vÁ: ¥ÀævÁWÀgÀ¸ÀzÀgÀ, f; ¥ÀævÁ¥sÀWÀgÀ, gÁdå; GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ. ºÁ°; PÀÆqÀV J£ï.n.¦.¹ EªÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ zÀĸÁì£À PÀA¥À¤AiÀÄ UɸÀֺ˸À¢AzÀ D¦üøÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁåA¥ÀzÀ ªÉÄãï UÉÃlzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ MªÉÄäÃ¯É PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ¨ÉøÀäøwAiÀiÁVzÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §ºÀıÀB ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ CªÀ¤VgÀĪÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯ÉìÄAzÁUÀ° ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.. F §UÉÎ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ«Ä±Áæ. vÀAzÉ NA¥ÀæPÁ±À «Ä±Áæ. ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð. ¸Á: ¥ÀÆgɪÀÄzsÀÄPÀgÀ, ¥ÉÆøÀÖ; ªÀiÁAiÀÄAUï, vÁ:f: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ. gÁdå; GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ. ºÁ:ªÀ: PÀÆqÀV J£ï.n.¦.¹ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.