Facebook

Number of Visitors

Tuesday, January 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.01.20161] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í
 DåPÀÖ        
¢£ÁAPÀ 24/01/2016 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä gÁdPÀĪÀiÁgÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄAPÀAa, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (PÉr) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:32/EJ¸ï-8036 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÀ®è PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà EªÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀV-eÉêÀgÀV J£ï.JZï-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆÃAiÀiÁ¯ÉÆà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ eÉêÀgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÁdPÀĪÀiÁgÀ AiÀÄAPÀAa, FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄAPÀAa, ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (PÉ.r), vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 23/16 PÀ®A:  78 [3]  K.P ACT

¢£ÁAPÀ:25-01-2016 gÀAzÀÄ 12-45 CªÀ¸ÀðPÉÌ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀA¢ ºÀtªÀÄ¥Àà eÉÆÃV£À ¸Á:¸ÀgÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï D¦üøïzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄʧƧ ¸ÀĨÁ¤  UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¦.J£À.ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.