Facebook

Number of Visitors

Monday, January 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.01.2016 1] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA22/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ         
¢£ÁAPÀ 24/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £Áå£ÉÆà PÁgÀ £ÀA PÉ.J 28/J£ï-6235 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £Áå£ÉÆà PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À« fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ »lß½î E£ÀÆß 1 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®Äè ElÄÖPÉÆAqÀÄ »lß½î PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 »rzÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀA|| ©üêÀÄ¥Àà UÉtÆÚgÀ ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ PÁgÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ FgÀ¥Àà vÀA|| ªÀÄ®è¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á|| »lß½  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.01.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 06/2016  PÀ®A 392 L¦¹ 
   
¢£ÁAPÀ : 24-01-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ  d®£ÀUÀgÀzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè §eÁgÀ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  d®£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ  ¤A¨ÉPÀÌ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀf EªÀgÀ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÀÆqÀØ ¸ÁºÉçgÀÄ a£Àß ¨É½î ºÁQPÀƼÀî ¨ÉÃræ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ zÀAqÀ ºÁPÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆgÀ¼Àî°ègÀĪÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ÀªÀ£ÀÄß §®Ä eÉÆÃj¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr  vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ .  F §UÉÎ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀA UÀAUÀ¥Áà EeÉÃj ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.13/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ  31/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 09.00 UÀAmɬÄAzÀ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ®è¥Àà vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-75 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.¹ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.¹ vÁ|| §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.06/2016 PÀ®A. PÀ®A. 174 ¹Dg惡¢£ÁAPÀ 23/01/2016 gÀAzsÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04;00 jAzÁ ¢£ÁAPÀ 24-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ;¥ÀæPÁ±À vÀA ©üêÀıÁå ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆüÀ¸ÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÀÝjAzÁ §gÀUÁ® ©zÀÄÝ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨É¼É ¨ÁgÀzÀÝjAzÁ ºÁUÀÆ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ UÉÆüÀ¸ÁgÀ ¸ÉÆøÁ¬ÄnAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á® CAvÁ 55,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ wj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¤¤ß£À ¢ªÀ¸À vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°ègÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÁ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ®°vÁ UÀA ¥ÀæPÁ±À ºÀjd£À @ ªÀĸÀ½ ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆüÀ¸ÁgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.