Facebook

Number of Visitors

Sunday, January 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.01.20161] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA21/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ         
¢£ÁAPÀ 03/01/2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ;28/Ef;7762 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA;¥ÀÄAqÀ°Pï C»gÀ¸ÀAUÀ ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ UÀAUÀªÀiÁ¬Ä zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÀj¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ;05/01/2016 £À¸ÀÄQ£À 05.20 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;23/01/2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆzÀ DgÉÆÃ¥À  F §UÉÎ ¥Àæw¨sÁ UÀA; C§ÄÝ®gÀeÁPÀ C»gÀ¸ÀAUÀ  eÁw:»AzÀÄ ªÀAiÀiÁ:32 GzÉÆåÃUÀ; ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 21/2016  PÀ®A 3 gÉ/ªÀÅ 7 E.¹ DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå   
 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸Á«¥À) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 PÀ®A 18 DåPïÖ
      
¢£ÁAPÀ 23/01/2016 gÀAzÀÄ   1315 UÀAmÉUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA|| §¸À¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀA|| §¸ÀUÉÆAqÀ PÀUÉÆÎÃqÀ ¸Á|| E§âgÀÄ ªÀĺÀ® L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw Cr ¥ÀrvÀgÀ aÃn zÁgÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ   CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹lÖ CAzÁdÄ 50 PÉ.f vÀÆPÀzÀ gÀÆ 15,000/- QªÀÄäwÛ£À 20 CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ gÀÆ 4,500/- QªÀÄäwÛ£À 6 UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 19,500 QªÀÄäwÛ£À J¥sÀ.¹.L ªÀÄÄzÉæªÀżÀî ¸ÀgÀPÁj CQÌ ºÁUÀÆ UÉÆâü aîUÀ¼À£ÀÄß  DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ   J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÁV PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹mÁÖUÀ gÉÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .  F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA|| ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 30 GzÉÆåÃUÀ DºÁgÀ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ,  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

       ¢£ÁAPÀ  23/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁå£Àí 01-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  ªÀÄÈvÀ : C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ;30-35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ°, ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «±Àé£ÁxÀ vÀA/ zÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ¸Á|| eÉ.JA. gÀ¸ÉÛ dĪÀiÁä ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.02/2016 PÀ®A. PÀ®A. 174 ¹Dg惡¢£ÁAPÀ 20/1/16 gÀAzÀÄ  19:00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ PÀ«vÁ, UÀAqÀ ¢Ã°¥À £ÁUÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå¸ï SÁ°AiÀiÁVzÀÝjAzÀ JuÉÚ ¸ÉÆÖà C£ÀÄß ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆÖÃzÀ°èAiÀÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ Gj PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ GlÄÖPÉÆArzÀÝ £ÉÊnUÉ ¹rzÀÄ Gj ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¨sÁj WÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzÀV ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÁÌV ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 23/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:45 WÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À, ¸Á: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.