Facebook

Number of Visitors

Friday, January 22, 2016

DAILY NEWS ON 22-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 22.01.2016


1] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ-PÉ.J-25/¹-2242  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æñÉÊ®AiÀiÁå. ±ÀgÀtAiÀiÁå. PÀÄgÀĪÀwÛªÀÄoÀ. ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ. vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì jPÁë £ÀA§gÀ-PÉ.J-29/J-8771 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ qÁå±ï ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÀÆqÀì jPÁëzÀ°è PÀĽvÀ ºÀtªÀÄAvÀ. ¸ÀUÀgÉ¥Àà. ¨sÀdAwæ. ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð. ºÁUÀÆ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà jPÁëzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, jPÁë ZÁ®PÀ¤UÉ, ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ. AiÀÄ®è¥Àà. ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ zÁzÁ¦üÃgÀ. ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl. mÉAPÀ¸Á° NtÂ. ¥ÀAPÁªÀĹâ »AzÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 302. 201 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016  gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁd 20 jAzÀ 25 ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ d«Ää£À  ¥ÀƪÀðzÀ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ CxÀªÁ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA|| ±ÀgÀvÀZÀAzÀæ ºÉÆ£ÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2016 PÀ®A. 3 gÉ/ªÀÅ 7 E.¹ DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ
   PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸Á«¥À) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 PÀ®A 18 DPÀÖ.
          ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016  gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) CuÉ¥Àà£ÀªÀgï ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ¸ÀA¨Áf vÀA|| ªÀĺÁzÉêÀ ZÀªÁít ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ zÉÆrØ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw Cr ¥ÀrvÀgÀ aÃn zÁgÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ gÀÆ¥Á¬Ä 2,41,500=00 QªÀÄäwÛ£À 50 PÉ.f 324 ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÁV PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹mÁÖUÀ gÉÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA|| ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà §rØ ªÀAiÀiÁ 48 GzÉÆåÃUÀ DºÁgÀ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA; ²ªÀ¥Àà ¸Á¯ÉÆÃqÀV ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð  ¸Á; vÀÄA§V F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£ï PÉÆèÃeï JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N.¹.£ÀA§gÀUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 300/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ¹.©.¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï.L. vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÉÊ£Ád UÀAqÀ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄtÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.21/2016 PÀ®A. 174 (J) ¹Dg惡.
           FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼À »AzÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-30-35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ°, eÉÆð ºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÀÆ FvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ZÁAiÀÄ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.