Facebook

Number of Visitors

Wednesday, January 20, 2016

DAILY NEWS ON 20-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016


1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2016 PÀ®A. 498(J). 306 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ: ¸ÀAUÀtÚ vÀA: ¨Á¼À¥Áà vÉð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ EªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è£À ªÉÄÊvÀ: ®°vÁ UÀA: ¸ÀAUÀtÚ vÉð ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ EªÀ¼À UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊvÀ ºÉAqÀwUÉ J°èAiÀÄÄ ¸À¨sÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ½UÉ PÀ½¹ PÉÆqÀzÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV, d«ÄãÀ zÀ°è£À PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÀ½UÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016 gÀAzÀÄ DgÉÆæ: ¸ÀAUÀtÚ vÉð EªÀ£ÀÄ F »AzÉ ªÉÄÊvÀ: ®°vÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀ §UÉÎ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÁV ªÉÄÊvÀ: ®°vÁ vÉð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ zÉÊ»PÀ »A¸É, vÁæ¸ÀÄ ªÀ vÉÆAzÀgÉ, Qj-Qj vÁ¼À ¯ÁgÀzÉ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÁ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀA: ¨Á¼À¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄĸÀ®V vÁ|| CPÀÌ®PÉÆÃl f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ ºÁ°|| ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA; PÉJ;28/¹;1435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ §rPÀªÀiÁ£À PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ JªÀiï f gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §AzÀªÀ£É §èqÀ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ eÉ JªÀiï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §rPÀªÀiÁ£À PÁæ¸À PÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ vÀA;ªÀÄ®è¥Àà UÉƼÀ¸ÁgÀ ªÀAiÀiÁ;38 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ¸À«¸ÁÛgÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ J¥sï.DAiÀiï.Dgï ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ £ÀPÀ®Ä ®UÀÛ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA; UÀÄgÀÄ¥ÁzÀà UÉƼÀ¸ÁgÀ  eÁw-»AzÀÄ ªÀAiÀiÁ-65 GzÉÆåÃUÀ-¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2016 PÀ®A. 143. 147. 148. 120(©). 455. 302. 201
   gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1] AiÀÄAPÀªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÀÄÝ ºÀÆUÁgÀ 2] ±ÀAPÉæ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀÆUÁgÀ 3] ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ 4] §¸ÀÄ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ PÀj¨sÁ« 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¹zÀÄÝ EvÀ£À ¥Àwß, ªÀiÁªÀ, C½AiÀÄA¢gÀgÀÄ, EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ¹zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ M§â£É ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, FvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä wÃj PÉÆArzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß HgÀÄ ©lÄÖ §AzÀÄ ¸ÉÆ£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ²æÃ. SÁ¸ÀÎvÉÛñÀégÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀA¸ÉÜ ±Á¯É AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ »jAiÀÄgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉƼÀî®Ä vÀ£Àß SÁ¸À CPÀÌ£À UÀAqÀ ªÀiÁªÀ ±ÀAPÉæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EªÀjUÉ PÉÆnÖgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ±ÉAPÉæ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ¸Á® ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß ¸Á®ªÀ£ÀÄß wj¸À®Ä C½AiÀÄ£À d«ÄãÀÄ 7 JPÀgÉ ªÀiÁgÁl PÀÆqÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¹zÀÄÝ EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À EgÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß JwÛ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÆ PÀÆr PÀj¨sÁ« UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÉÆ£ÀPÀ£À½î ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J®ègÀÆ PÀÆr ¹zÀÄÝ EvÀ¤UÉ »rzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ, vÀqÀÄØ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ¥Àr¸À®Ä FvÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ d£ÀjUÉ £ÀA©¹ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¸Àé;UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¸ÀgÀ¢AzÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ @ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-50 eÁåw »AzÀÆ ºÀÆUÁgÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀj¨Á« vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Éè: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2016 PÀ®A. 15(J), 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj
    PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 273. 284. 328 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀA|| ²ªÀ¥Àà vÀ§±ÉnÖ ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁ° ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¨Ál°UÀ¼À°è vÀÄA©  vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉà ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¨Á§vï PÀè¨ïzÀ°è  ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÝ®èzÉà ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ Dgï.«. ¸ÁªÀ¼ÀV ¦L r¹© «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmɬÄAzÀ 19.01.2016 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ : C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ;50-55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ°, ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÊAiÀÄzÀªÀÄĸÁSÁ¢æ vÀA. E¨Áæ»A¸Á§ SÁ¢æ  ªÀÄIJæÃ¥sï ªÀAiÀiÁ : 63 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄĹèA, GzsÉÆåÃUÀ : ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ  ¸Á|| ºÀªÀÄeÁ ºÀĸÉä zÀUÁð «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.01.2016 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É AiÀÄvÁxÀð ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016 gÀAzÀÄ DqÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÁ½PÉÆÃn gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà PÀr EªÀgÀ d«ÄãÀÄzÀ°èAiÀÄ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV, vÁ£ÀÆ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÁUÀ CPÁ¸ÁävÁV CªÀ¼À PÁ®Ä eÁjAiÉÆà E®èªÉà eÉÆð ºÉÆÃVAiÉÆà ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, FdÄ ¨ÁgÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¨ÉÊ®¥Àà vÀA¢ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀUÀgÀUÀÄAqÀ ªÀAiÀiÁ:52 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÄʧƧ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.