Facebook

Number of Visitors

Tuesday, January 19, 2016

DAILY NEWS ON 19-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016


1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2016 PÀ®A. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DPÁgÀ EAfäAiÀÄgïì, «ÄÃgÀl PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ, ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÉÊmï E£ïZÁdð UÁå¥ÉÊqï EArAiÀiÁ °«ÄmÉÃqï, £Á¹Pï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÉÊmï E£ïZÁdð F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä J£ï.n.¦.¹ AiÀÄ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁUÀ° ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀA ªÀiÁAvÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉêÀÇgÀ vÁ|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀ£ÀÄ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÀrØzÀÝ vÀVΣÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀiÁzÉë UÀA ªÀiÁAvÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉêÀÇgÀ vÁ|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2016 PÀ®A. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 17.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀįÁPÀgï vÀAzÉ D£ÀAzÀ ²gÀUÁªÉ ¸Á|| UÀqÀªÀÄÄqÀ²AV vÁ:PÀgÀªÉÃgÁ f: PÉÆïÁí¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt eÁvÉæAiÀÄ°è ©J¯ïrF gÉÆÃrUÉ ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀƪÀÄ »AzÀÄUÀqÉ §gÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è CPÉÆÖÃ¥À¸ï «í¯ï ZÀPÀæ ºÁQ CzÀgÀ ¸ÀÆvÀÛ®Æ ¸ÀjAiÀiÁV CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà «íî ZÀPÀæ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁdÄ «í¯ï ZÉPÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ Q±ÉÆÃj PÉêÀl vÀAzÉ ©d° PÉêÀl ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð ¸Á|| «ÄeÁð¥ÀÄgÀ ©ºÁgÀ gÁdå EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ CPÉÆÖÃ¥À¸ÀzÀÀ «íïï ZÀPÀæ §rzÀÄ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÉÄÊvÀ£À ¸Á«UÉ DgÉÆævÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£ÀªÉà PÁgÀt EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æà CdAiÀÄ PÉêÀl vÀAzÉ «dAiÀÄ PÉêÀl ¸Á|| «ÄgÀeÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ¥ÀgÀªÀ®¥ÀÆgÀ f¯Áè £À¼ÀAzÀ gÁdå ©ºÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.