Facebook

Number of Visitors

Monday, January 18, 2016

DAILY NEWS ON 18-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 18.01.2016


1]  EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.04/2016 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

      ¢£ÁAPÀ 17/01/2016 gÀAzÀÄ 13;00 EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ; C£ÀߥÀÆtð vÀA ¸ÀÄgÉñÀ ºÀÄ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð ¸Á|| aPĄ̀ÉãÀÆgÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ zÀqÀØ C¢¤ F ¸À¯Á J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¨ÉÆÃqÀð ¥ÀjPÉë ¥Á¸ÁUÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢¹ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÁ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ CqÉØUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆÃgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀA gÉêÀtÚ ºÀÄ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| aPĄ̀ɣÀÆgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.