Facebook

Number of Visitors

Sunday, January 17, 2016

DAILY NEWS ON 17-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 17.01.2016


1] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2016 PÀ®A. 449. 302 L¦¹ & 12 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 15.01.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: lPÀ̼ÀQ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è£À ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ½UÉ PÁr¸ÀĪÀzÀÄ ¦ÃqÀĸÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr CªÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ CPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÝ §UÉÎ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß §AeÁgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28 /E©: 9780 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÀAzÀgÀV ªÀAiÀiÁ 55 ¸Á|| §gÀlV FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ CgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ©ÃgÀPÀ©â ¸Á; lPÀ̼ÀQ UÁæªÀÄ. vÁ®ÆPÀ; § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 15.01.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀvÀåªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: ºÀħâ½î £ÀªÀ£ÀUÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ 25 r 9681 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î¬ÄAzÀ ªÉÆÃgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÉÆÃgÀlV J£ï JZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV E£ÀÄß 4 Q «Ä ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¹Ã«ÄPÀ°èUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÁgÀ£ÀÄß vÉVΣÀ°è JqÀ ºÉÆüÀ ªÀÄUÀίÁV PÉqÀ« PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¥Àæ«Ãt gÁd±ÉÃRgÀ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: ºÀħâ½î EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨Ájà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Æ宣Àì£À°è MAiÀÄÄÝ f¯Áè D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è ºÁQzÁUÀ gÁwæ 8.45 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ºÀħâ½î £ÀªÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ 1] gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀ½î ªÀÄzÀ¨ÁA« 2] «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄzÀ¨ÁA« 3] ºÁf¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ eÁvÀUÁgÀ 4] ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©¸À£Á¼À. AiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀUÁð gÉÆÃqÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ J¦JA¹ AiÀiÁqÀð °A¨É ºÀtÂÚ£À  ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1230/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀĪÀiÁj. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ ªÀÄ.¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.03/2016 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡
          ¢£ÁAPÀ: 15.01.2016 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 16.01.2016 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð ¸Á: ©dÆÓgÀ.  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄÆägÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀA¢ £ÀÄUÀÎ¥Àà UÀÄjPÁgÀ EªÀ¼À ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ, PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà PÀªÀÄj ¸Á:©dÆÓgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV CxÀªÁ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É C£ÀÄߪÀ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ:47 ªÀµÀð ¸Á: ©dÆÓgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝçºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
          ¢£ÁAPÀ: 15.01.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ: C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA. CAiÀÄÄå§ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ;60 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ Rwç UÀ°è, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉAqÀw ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉAQ ºÉÆwÛ¹zÁUÀ UÁå¸ï °PÉÃeï DV CPÀä¸ÁvÀªÁV ¹°AqÀgï ¸ÉÆàÃmïUÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ 03.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ºÁf¯Á® vÀA/ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ºÀwÛªÁ¯É  ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄĹèA, GzsÉÆåÃUÀ : PÉÆ° ¸Á|| §rPÀªÀiÁ£À «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.