Facebook

Number of Visitors

Thursday, January 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 14.01.2016


1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 341, 323, 324, 326,
      307, 109, 504, 506 R/W 149  IPC & 3 (I) (X), (2) (V) SC/ST P.A. ACT-1989.
          ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ 12.05 UÀAmÉUÉ dUÀ¢Ã±À vÀA. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî @ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 59 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ PÉÆüÀÆgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉéõÀzÀ ¨ÁªÀ£É ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¹mÁÖV UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA 60 £ÉzÀªÀ£À avÁªÀuɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ UÀzÉÝ¥Àà gÁªÀÄtÚ ºÀÄ®è½î EªÀjUÉ CqÀØUÀnÖ vÀgÀ© dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ¥Àj²ÃµÀÖ eÁw/¥ÀAUÀqÀzÀ »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀjUÉ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ UÀzÉÝ¥Àà ºÀÄ®è½î EªÀ¤UÉ  PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ºÉÆÃV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀAUÀqÀV ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2016 PÀ®A: 307 IPC & 3 (I) (X), (2) (V) SC/ST P.A. ACT-1989.
          ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä ©üêÀıÁå ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀqÀØgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ gÁeÁ. vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§. ªÀÄįÁè ¸Á|| PÀqÀt vÁ|| ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀĪÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥ÀqÀ¹ CgÉ ¥ÀæeÁÕ¹ÜwUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀAvÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀqÀØgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2016 PÀ®A. 279. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ±ÀQÛªÉÃ®Ä vÀA: gÁªÀĸÁé«Ä ¸Á; ¥ÉgÀªÀiÁ¥ÀnÖ §ªÀÄä¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄ £ÁªÀÄPÀ®è vÀ«ÄüÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: n.J£ï: 88/7895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ PÀ£Áß¼À PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯Áj £ÀA: n.J£ï: 52/eÉ: 1588 £ÉÃzÀÝPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï PÉÆqÀzÉ MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÁ JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉæPÀÌ ºÁQ vÀ£Àß »AzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß »A¢£À ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ zÉÆgɸÁé«Ä vÀA: gÁdÄ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ,§®UÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°UÉ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ £ÉÃgÀÄ vÀA: ¥ÉgÀªÀiÁ¼À ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ E§âjUÀÆ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸Á: E§âgÀÆ NªÀÄ®ÆgÀ vÁ; f: ¸ÉîA vÀ«ÄüÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå EªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ C°èAzÁ E§âjUÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ £ÉÃgÀÄ vÀA: ¥ÉgÀªÀiÁ¼À ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 11/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.45 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÁ ªÉÄÊvÀ£À  E£ï PÉé¸ÀÖ ¥ÀAZÀ£ÁªÀiÁ JZï.¹ 1106 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹  ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ±Áå«ÄÃ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ F §UÉÎ gÁAiÀÄ¥Àà£À vÀA: UÉÆ«AzÀ£Àß ªÀAiÀiÁ 48 GzÉÆåÃUÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀļÀÄîgÀ vÁ; f: ¸ÉîA vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ UÀeÁ£À£À vÀA ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ±ÉÃmÉ ¸Á|| ¥Á®ªÀiï, ªÀĺÁgÁµÀÖç F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA: JªÀiïJZï-22/AiÀÄÄ-0190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉñÀAPÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À£ÀÄß eÉÆÃgÁV, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AwzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà vÀA ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-07 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À EªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ÄãÁQë UÀA|| ¸ÀAdÄ ±ÉÃgÀSÁ£É ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ 2) eÉÆåÃw UÀA|| KPÀ£ÁxÀ ºÉÆlUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| ¥Á£ÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û¬ÄAzÀ  AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ  £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA|| gÁdÄ UÀeÁPÉÆñÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.

             ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀģɬÄAzÀ PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ F ªÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ AiÀÄAPÀªÁé UÀA, ©üêÀIJà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á, EAr gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.