Facebook

Number of Visitors

Wednesday, January 13, 2016

DAILY NEWS ON 13-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 13.01.2016


1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2016 PÀ®A. 379 L.¦.¹.&PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d
   jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ. 44ªÉÄÊ£ïì «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï
   qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁ 1957 ¤ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
          ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉUÉ 01] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ J 28/ ©- 4088 2] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉJ28/ ©- 5088. 3] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉ J 28/ ©-6830 4] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉ J 28/ ©- 9782 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀZÁ®PÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè £Á®ÄÌ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀÄUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°,¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃVE¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀÄUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ n¥ÀàgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¸À.vÀ.¦. ©.J.©gÁzÁgÀ ¹.¦.L ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà UÀÄAdtÚªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á|| PÀqÉèêÁqÀ ¦¹JZï F DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀqÉèêÁqÀ ¦¹JZï UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 510/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ©.PÉ.ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:42 ªÀµÀð ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ £Á®vÀªÁqÀ UÀt¥Àw ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 8625/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà © «í £ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ 1] £À©ÃgÀ¸ÀÄ®è vÀA ºÀ zsÀ£Áå¼ G ¸ÉÃAnæAUï PÉ®¸À ¸Á||gÁeÁf £ÀUÀgÀ 2] C§ÄÝ® gÀeÁPÀ PÀªÀÄvÀV  ¸Á:  gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 3] ¸À°ÃA vÀA C qÉÆÃV  ¸ÉÃAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: §rÃPÀªÀiÁ£À 4] eÁªÉÃzÀ vÀA gÀ§¼ÀUÁ£ÀÆgÀ G-UËAr PÉ®¸À ¸Á:ªÀĺÀ¯ÁÝgÀ PÁ¯ÉÆä 5] UË¸ï ºÁ ¯ÉÆÃt ¸Á:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 6]ªÀĺÀªÀÄäzÀEzÀj¸ï vÀA SÁ EArPÀgï  ªÀ 25 ªÀµÀð G¯Áå¨ï mÉQß¹AiÀÄ£ï ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 7] gÀ¦üÃPï CºÀªÀÄäzÀ vÀA  UÀt §UÀ° ¸Á:  ªÀĺÀ¯ÁÝgÀ PÁ¯ÉÆä 8] ¸ÀzÁÝA vÀA ºÀ ¸ÁvÁjPÀgÀ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ9] E¸Áä¬Ä¯ï vÀA¨sÀ ¸Á: ªÀÄgÁp «zÁå®AiÀÄ ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ  ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÞUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ 8 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ. E¸Áä¬Ä¯ï vÀA ¨sÀPÀëÄ ¥ÉAqÁj ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄgÁp «zÁå®AiÀÄ ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 12640/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æÃ. J£ï.J¸ï. d£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L  (PÁ¸ÀÄ) d®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.