Facebook

Number of Visitors

Tuesday, January 12, 2016

DAILY NEWS ON 12-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 12.01.2016


1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2016 PÀ®A.279.304(J) L¦¹ &187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA: §¸À¥Àà PÁ¼É ¸Á: vÀAUÀqÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ33JZï-2608 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ33JZï2608 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ vÀAUÀqÀVAiÀÄ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: UÀzÉÝ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¤UÉ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀA: ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EA¢gÁ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtÄ @ ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ªÉÄlUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ PÀjzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3240/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ©.PÉ.ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ 1)ªÉÄÊ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀƪÀiÁ®¨Á« ºÀwÛgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 840/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ©. ¥Ánî.  ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2016 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁtÂAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«vÁ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀÄgÀzÁ¼À vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ ¥ÀÄgÀzÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀgÀÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ E®èªÉà vÀ£Àß HgÁzÀ ¥ÀÄgÀzÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸ÁAiÀħtÚ ZÀPÀæªÀwð @ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉÄÊvÀ: ªÀĺÁzÉêÀ vÀA: ZÀ£ÀߥÁà £ÀAzÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ|| 43 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÁ ¸ÉgÉAiÀÄ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ CqÁØqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C®è°è d«ÄãÀUÀ¼À°è PÀÆ° vÀjÃPÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ, C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ CqÁØqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CzÀ£Éß £À£Àß UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀĺÁzÉêÀ £ÀAzÀUÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ eÉêÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Áèöå©UÉ EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÁ vÀ¤ßAzÁ vÁ£É PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨sËgÀPÁÌ UÀA: ªÀĺÁzÉêÀ £ÀAzÀUÉÆAqÀ ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr [ªÉÄÊvÀ£À ºÉAqÀw] EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.