Facebook

Number of Visitors

Monday, January 11, 2016

DAILY NEWS ON 11-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 11.01.20161] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2016 PÀ®A. 302 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw UÀA. ªÀĺÁzÉêÀ ºÀļÉî ªÀAiÀiÁ-49 ªÀµÀð ¸Á :GªÀÄgÁt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¹£À ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀݼÀÄ EzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ ºÀļÉî ¸Á :GªÀÄgÁt EªÀ£ÀÄ PÀ¯ÁªÀw EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ CªÀ½UÉ PÀ©âtzÀ ºÁj¬ÄAzÀ ªÉÄÊvÀ¼À vɯÉUÉ, ¨É¤ßUÉ, JqÀQ£À ªÀÄUÀ먀 ¥ÀPÉ̮ĩ£À ºÀwÛgÀ, ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ, PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀA. ¥Àæ±ÁAvÀ ¥ÀÆeÁj (fêÀtÂ) ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:©Ã¼ÀÆgÀ vÁ:dvÀÛ f:¸ÁAUÀ° ªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2016 PÀ®A. 341. 376 (2).(J¥sï). 506  L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ¸ÁUÀgÀ @ CgÀÄt vÀA; ªÉÆÃw¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ- 19 ªÀµÀð ¸Á; PɸÀgÀnÖ eÁw- »AzÀÆ ®A¨Át vÁ; ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ¢zÁgÀ¼À zÀÆj£À PÁPÁ£À ªÀÄUÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀ EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ¢zÁgÀ¼ÀÄ d«ÄãÀzÀ°è §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ £ÉÆÃr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀzÀ°è MAiÀÄÄÝ £É®PÉÌ PÉqÀ« MwÛ »rzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉà R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2016 PÀ®A. 376 L¦¹ & Sec. 5(m)  The Protection Of  The Childrens From  Sexual Offences Act-2012 & 3 (2) (V) SC.ST PA ACT-1989.
          ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ §¸À¥Àà vÀA. ZÀAzÀ¥Àà GPÀÌ° eÁw »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ºÀ¼ÀÆîgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ¥Àj²ÃµÀÖ eÁwAiÀÄ »AzÀÄ PÉÆgÀªÉÃgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ½UÉ PÀnÖUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ½UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ 1] gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÀtªÀÄAvÀ ®ªÀiÁt ¸Á: ¸ÀgÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À 2] C±ÉÆÃPÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆÃgÀV ¸Á: ¸ÀgÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À 3] UÀÄgÀ¥Àà CtÚ¥Àà ºÉÆ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÁ®½î vÁ: CxÀt 4] §¸À£ÀUËqÀ ®PÀëöät ¨ÉÆÃgÀV 5] PÀ¯ÉäñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ 6] ±ÁAvÀAiÀÄå £ÁUÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 7] C§ÄݯïgÀeÁPÀ vÀAzÉ ¯Á¼ÉêÀıÁåPÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ 8] ²ªÀAiÀÄå ¹zÀÝAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 9] gÉêÀtAiÀÄå ªÀÄAPÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 10] ¥Àæ±ÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ vÀ¥À¸ÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 11] ¸ÀAvÉÆõÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §rUÉÃgÀ ¸Á J®ègÀÆ ¸ÀgÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 14,750/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.¦ ²AV ¦ J¸ï L [C.«] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
                       ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ 01] ªÀÄÄeÁ»ÃzÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ AiÀÄgÀUÀ¯ï ¸Á: ¹AzÀV E¸Áä¬Ä£À £ÀUÀgÀ, 02] ¸ÉÊ¥À£À vÀAzÉ C§ÄÝ® vÁA¨ÉÆý ¸Á: ¹AzÀV ¸ÉêÀ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, 03] ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ £À©gÀ¸ÀÆ® eÁ®ªÁzÀ ¸Á: ¹AzÀV G¸Áä¬Ä£Á £ÀUÀgÀ 04] EgÀ¥Á£À vÀAzÉ C«ÄÃgÀgÀªÀÄeÁ ZËzÀj ¸Á:¹AzÀV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð®zÀ ºÀwÛgÀ £ÁUÀÆgÀ f£ï 05] ªÀĪÀÄäzÀD¹Ã¥ï vÀAzÉ EPÁ⮸Á§ ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ ¸Á: ¹AzÀV ºÀ¼É ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ, 06] E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ SÁeÉøÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: ¹AzÀV n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ F vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄß ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 2390/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà J¸ï.©. £ÀqÀÄ«£ÀPÉÃj ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉÉUÉ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ L±ÀéAiÀÄð vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð 4 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃd ªÉÄãï UÉÃl ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÀ¼À UɼÀwUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ²æêÀÄw «Ä£ÁQë UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À ZÀªÁít. ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §AeÁgÁ PÁæ¸À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.