Facebook

Number of Visitors

Sunday, January 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 10.01.2016


1] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ 1) ¤¸ÁgÀ vÀA|| §AzÀV¸Á§ zÀÄAqÀ¹.  ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) AiÀiÁ¹Ã£À vÀA|| C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| D¸ÁgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-38 ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÄÛ 3 JPÀgÉ vÉÆlzÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä, ¥Àwß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨ÉÆgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ¹zÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÉzÉ ¨ÉÆgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃ¼É PÉÊUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝ, C®èzÉ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¤A¨ÉVqÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ MtV ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr¹gÀĪÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ ¨ÁåAPÀ ¸Á® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀëöåzÀµÀÄÖ, ºÁUÀÄ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ºÁQ¸À®Ä PÉÊUÀqÀªÁV ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ºÀt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀëzÀµÀÄÖ, ºÁUÀÄ ¥ÁæxÀ«Ä PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è ªÀiÁrgÀĪÀ ¸Á® 37,000/- gÀÆ »ÃUÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄnÖ¸À°PÉÌ DUÀzÉ EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-60 eÁåw »AzÀÆ ºÀjd£À ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016  gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀĺÁzÉë UÀA: C¥Áà¸Á§ CµÀ×V ªÀAiÀiÁ|| 48 ªÀµÀð ¸Á|| K¼ÀV ¦.JZï. vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw vÁ|| EAr EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À SÁ¸À vÀAV EgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ aPÀÌA¢¤AzÁ C±ÀPÀÛvɬÄAzÁ EzÀݼÀÄ. EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ PÀnÖªÀĤ AiÀĪÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV C°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆð ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ FgÀAiÀiÁå vÀA:¤AUÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| ¨sÀÄAiÀiÁågÀ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ [ªÉÄÊvÀ¼À SÁ¸À CtÚ] EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉÉAiÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃvÁæªÀw vÀAzsÉ §¸ÀªÀgÁd §ArªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀgÀÛ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw gÉêÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd §ArªÀqÀØgÀ ªÀqÀØgÀ Nt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.