Facebook

Number of Visitors

Friday, January 8, 2016

DAILY NEWS ON 08-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 08.01.2016


1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ £ÁUÉÃAzÀæ vÀA¢ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï UÉÆAzÀ½ ¸Á|| ©üêÀÄ£ÀSÉÃqÀ vÁ|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f|| ©zÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉJ-33/J¥sï-0073 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁ½PÉÆÃn PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà §¸Àì£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ §¸À¥Àà vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà PÀA§½ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð ¸Á:E§âgÀÆ C©âºÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36/PÀÆå-1295 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ E½AiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À »A¢£À UÁ°AiÀÄ ¥ÁmÁ¢AzÀ CªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä½UÉ ¨sÁj zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ VjªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà PÀA§½ ¸Á: C©âºÁ¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ C«ÄãÀ¥Àà ©¸À£Á¼À, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 2800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. C¸ÉÆÃqÉ. ¥Éưøï E£ïìì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄtÚ vÀA: AiÀÄ®è¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÉÆ®ègÀ Nt F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ²gÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉÃtÄPÁAiÀÄ®èªÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ  ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É  ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 820/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï. ¦. ²AV ¦J¸ïL [¹.©]  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmɬÄAzÀ 22.15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ 1) ²æñÉÊ® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÀÄA¨ÁgÀ, gÁdzÁ¤ zÁ¨Á ¹AzÀV 2) ªÀÄ®Äè ªÀiÁ£À¥Àà ¥Ánî, ¸Á¬Ä zÁ¨Á ¹AzÀV, 3) ¢°Ã¥À¹AUÀ zÉêÀ¹AUÀ gÀd¥ÀÆvÀ, ¸ÀAVÃvÁ zÁ¨Á ¹AzÀV, 4) RÄvÀ§Ä¢Ý£À ºÀĸÉä¸Á§ CªÀn zÁ°à£ï zÁ¨Á ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÁ¨sÁUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ). ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ PÀ«vÁ vÀA ©ÃªÀÄtÚ ªÀoÁgÀ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð ¸Á||CUÀgÀSÉÃqÀ EªÀ½UÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CzÀgÀ vÁ¥À vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ EgÁzɬÄAzÀ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢ü¹ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄà JuÉÚ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.01.2016 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ©üêÀÄtÚ UÀqÉØ¥Àà ªÀoÁgÀ ¸Á||CUÀgÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016  gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.01.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ  §¸ÀªÀgÁd vÀA. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ UÉÆgÀªÀUÀÄAqÀV ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĸÀÌ£Á¼À vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ ªÉÆúÀ£À vÀA. ±ÉmÉÖ¥Àà gÀd¥ÀÆvÀ @ ®ªÀiÁt EªÀgÀ UÀUÀ£À zÁ¨ÁzÀ°è ¸À¥ÁèAiÀiï PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÀĸÀÌ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 06.01.2016 gÀAzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ gÁwæ HlªÀ£ÀÄß ªÀiÁr 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ; 07.01.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁUÀ°Ã wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀA. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ UÉÆgÀªÀUÀÄAqÀV ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĸÀÌ£Á¼À vÁ®ÆPÀ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.