Facebook

Number of Visitors

Thursday, January 7, 2016

DAILY NEWS ON 07-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.01.2016


1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 498(J). 302 ¸ÀºÀ PÀ®A 34 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ B 06.01.2016 gÀAzÀÄ ¨É½V£À 8.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üÃAiÀÄ°è 1EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ²¯Áà UÀAqÀ gÀ« ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ @ ¨sÀdAwæ EªÀ½UÉ EªÀ¼À 1) gÀ« vÀAzÉ PÁ¸À¥Àà ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ @ ¨sÀdAwæ (UÀAqÀ) 2) PÁ¸À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ @ ¨sÀdAwæ (ªÀiÁªÀ) 3) AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ PÁ¸À¥Àà ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ @ ¨sÀdAwæ (CvÉÛ) 4) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÁ¸À¥Àà ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ @ ¨sÀdAwæ (ªÉÄÊzÀÄ£À) ¸ÁB J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà £Á®ÆÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ²¯Áà EªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÁUÀ° CxÀªÁ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQAiÀiÁUÀ° PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà CtÚ¥Àà ©üêÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á|| UÉÆÃoÉ vÁB dªÀÄRAr f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉJ-28/nJ-9602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀ¥Àà vÀA:¹zÀÝ¥Àà §ÄUÀr ¸Á:lPÀ̼ÀQ vÁ:©¼ÀV EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀeÉÆüÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgÀeÉÆüÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ JgÀqÀ£É UÉÃmï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA:¹zÀÝ¥Àà zÉÆrØt ªÀAiÀiÁ;22 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-28/Fr-4262 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ,§®UÁ°UÉ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀtºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÁQëÃzÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA:¨sÀÆvÁ½ ªÉÄÃwæ ªÀAiÀiÁ;20 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ®PÀ̪ÀÄä UÀA:±ÀgÀt§¸À¥Àà zÉÆrØt ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð ¸Á:eÁ®ªÁzÀ vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ 1) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà dAUÀªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ- 26 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è 2) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÉð ªÀAiÀiÁ- 59 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 6500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà Dgï «  ¸ÁªÀ¼ÀV ¦L r¹© ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2016 PÀ®A. 15 (J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ 1) ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ZÀ£ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| §AzÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ L.JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) .¹AzÀV ¦..J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ UÀA. zsÀ£ÀAdAiÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÀw ªÀÄvÀÄÛ CZÀð£Á EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀA/ zÉêÀgÁªï ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ºÀjAiÀiÁ°UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.