Facebook

Number of Visitors

Wednesday, January 6, 2016

DAILY NEWS ON 06-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016


1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2016 PÀ®A. 143, 147, 323, 354, 504 ¸ÀºÀ PÀ®A 149
   L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3 (1) (10) (11)  J¸ï¹/ J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ-1989.
          ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ 1) ²æñÉÊ®PÀA§½ 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ PÉƼÀªÉÄ°5§¸À¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà PÀA§½ 3) gÁªÀĸÁé«Ä vÀA ºÀtªÀÄAvÀ PÉƼÀªÉÄ° 4) ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ©üêÀÄ¥Àà PÀA§½ 5) AiÀÄ®è¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà PÀA§½ 6) UÀAUÀªÀé UÀA §¸À¥Àà PÀA§½ 7) gÀÄPÀäªÀé UÀA ºÀtªÀÄAvÀ PÉƼÀªÉÄ° 8) gÁeÉñÀéj UÀA ¥Àæ¨sÀÄ PÉƼÀªÉÄ°  9) gÁªÀĸÁé«Ä vÀA ©üêÀÄ¥Àà PÀA§½  10) ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀÄdgÉPÉÆ¥Àà (eÁw-»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ) F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ UÀt UÁæªÀÄzÀ CzÀåPÀë½zÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ªÀÄdgÉPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄPÉÌ ªÁqÀð¸À¨sÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÀĽzÀ eÁwUÉ ¸ÉÃgÀzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ®ªÀiÁuÁå ¨ÉƸÀr CzsÀåPÀë C¢¤ CAvÁ ¢ªÀiÁPï ªÀiÁqÀ¨Áåqï CAvÁ «£ÁPÁgÀt eÁw JwÛ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ, dA¥Àgï »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À PÉʬÄAzÀ »rzÀÄ £ÀÆV¸Áår ºÉÆrzÀÄÝ C¯Éè EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÀÆ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀIJïÁ UÀA ¥Àæ±ÁAvÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð ¸Á|| UÀt vÁAqÁ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr eÁw- »AzÀÄ ®A¨Át EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ gÀÄPÀätÚ ¸ÀzÁ²ªÀ ¨ÉÊgÉÆÃqÀV, ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ jAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 930/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà DAiÀiï..JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥Àà ZÀAzÁæªÀÄ ZÀAzÀ£ÀߪÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ jAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 610/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà DAiÀiï..JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ 18.00 jAzÁ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀA: ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¨ÁåPÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á: GPÀÌ° 2) gÁdÄ vÀA:¨Á¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ¸Á: GPÀÌ° J¯ï.n F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁX ªÀÄzsÀåvÀÄA©zÀ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ ªÀÄzsÀåzÀ UÁf£À ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ mÉmÁæ ¥ÁPÉlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä-vÀªÀÄä vÁ¨sÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà Dgï.«.¸ÁªÀ¼ÀV. ¦.L r.¹.© «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 30.12.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ LºÉÆ½î ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð ¸Á: ©dÆÓgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÆÖÃPÉÌ ºÀªÁ ºÁQ, ºÁªÀ vÀUÉAiÀÄzÉ ºÁUÉ ©lÄÖ PÀrØ ¥ÉÆlÖt vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV PÀrØ¥ÉÆlÖt vÀAzÀÄ ¸ÉÆÖÃzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ PÀrØPÉÆgÉzÀÄ Gj ºÀaÑzÁUÀ ¸ÉÆÖâAzÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÉÆgÀUÉ ZÉ°è MªÉÄä¯É §UÀÎ CAvÁ Gj ºÀwÛzÀÄÝ. ªÉÄÊvÀ£À UÁ§jAiÀiÁV »AzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀÄĪÁUÀ »A¢¤AzÀ UÉÆqÉ vÁQ ¤±ÉAiÀÄ°è eÉÆð ºÉÆÃV ¸ÉÆÖÃzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ¬Ä ¸ÀÄnÖzÀÄÝ. D §UÉÎ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 04.01.2016 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ  ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà LºÉÆ½î ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ ¹A¥ÀUÉÃgÀ GzÉÆåÃUÀ ZÀºÁzÀ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ©dÆÓgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¤qÀUÀÄAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 04.01.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ:  gÀÆ¥Á UÀA UÀÄgÀÄ£ÁxÀ UÀuÁZÁj ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| ElV EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨ÉÃ£É vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ  ElV UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä J¸ï.©.J£ï ¥À©èPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄ,Ý EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ PÉgÀÆr zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ 02.45 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®QëÃA¨Á¬Ä  UÀA. §¸ÀªÀgÁd UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À (VjeÁ±ÀAPÀgÀ mÁQøïºÀwÛgÀ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.