Facebook

Number of Visitors

Sunday, January 3, 2016

DAILY NEWS ON 03-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.01.2016


1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 324, 326, 504,
    506 gÉ/« 149 ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.J¸ï.n,¦.J. AiÀiÁåPïÖ 1989.
              ¢£ÁAPÀ: 02.01.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA: ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: AiÀÄgÀ£Á¼À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ  F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦gÁå¢ eÉÆvÉUÉ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV EzÀÝ ¹nÖ¤AzÁ EzÀgÀ°è D.£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ  PÀÆvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/JJZï-1477 gÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀ£Á¼ÀzÀ HgÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀAmÉ vÀUÉzÀÄ D.£ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÁ  ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ªÀÄ°èèPÁgÀÄÓ£À  £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Àà¤UÉ KPÉ ? ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À CAvÁ CªÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ ¤ÃªÀÇ §A¢gÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÁ̼Áå ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÉÃzÀ CAvÁ D.£ÀA 3, 4, 5, 6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ  §rUɬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ºÀ®PÀlÖ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀeÁåwAiÀĪÀjzÀÄÝ  DgÉÆævÀgÀÄ w½zÀÄ w½zÀÆ eÁåw JwÛ ºÉƯÉAiÀÄ eÁåwAiÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁåw ¤AzÀ£É  ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ dRAUÉƽ¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀĤî vÀA: ¸ÀAUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 18  eÁw: »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 01.01.201615 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ; ¤Ã¯Á¨Á¬Ä UÀA gÁAiÀÄ¥Àà ºÀAdV ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| aPĄ̀ÉãÀÆgÀ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖPÀrvÀzÀ ¨ÉãÉAiÀÄÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ G¥ÀZÀj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÁUÀ®gÀzÀPÉÌ CzÀgÀ vÁ¥À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ JtÂÚ PÀÄrzÀÄ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉÃÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ±ÀA¸ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà vÁ£Á¨Á¬Ä UÀA ±ÀgÀt¥Àà §UÀ° ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á;aPĄ̀ÉãÀÆgÀ vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 02/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 02.01.201615 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ; gÁAiÀÄ¥Àà vÀA ¸ÉÆêÀÄtÚ ºÀAdV ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á|| aPĄ̀ɣÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è zÀÄrzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁPÀĪwzÀÝ ÀvÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀwÛzÀÝjAzÁßE£Àß ªÀÄÄAzÉ CzÀÄÝ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄÄ¥ÁàªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ £À£Àß ºÁUÀÆ vÀ£Àß aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CwªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÀ£Àß vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆrPÉƼÀîzÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è EzÀÝ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°ègÀĪÀ ¨É«£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÆð£À ºÀUÀ΢AzÁ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀA gÁAiÀÄ¥Àà ºÀAdV ªÀAiÀiÁ-68 ªÀµÀð ¸Á|| aPĄ̀ɣÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.