Facebook

Number of Visitors

Saturday, January 2, 2016

DAILY NEWS ON 02-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.01.2016


1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 03.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-30-35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ ²æà gÀÄzÉæñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ eÉüÀfAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA AiÉÆÃUÀ AiÀÄå ¥Àwæ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 01.01.201615 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ºÁ¯Áå¼À ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÆ-PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀAºÀqÀV, ºÁ:ªÀ: lPÀ̼ÀQ EªÀ£ÀÄ lPÀ̼ÀQ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà UÀÄjPÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ PÀgÉAl ªÁAiÀÄgÀ PÀmï DVzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ªÁAiÀÄgÀ eÉÆÃr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ£À PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀgÉAl ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÁ¯Áå¼À ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ-PÀÄgÀ§gÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: vÀAUÀqÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
              ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-AiÀÄ®è¥Àà. ªÀļɥÀà. UÀļÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄnÖºÁ¼À vÁ: §,¨ÁUÉêÁr  FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ ¢£Á®Æ ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÉÄÊvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ vÀgÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ªÀiÁ£À¹PÀzÀ¯ÁèUÀ°, CxÀªÁ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀįÁèUÀ°. ªÉÄÊvÀ£ÀÄ G¼ÁîUÀrØ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ZËzsÀj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è  ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ±ÁAvÀªÀé, UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà. UÀļÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄnÖºÁ¼À vÁ: §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.01.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.