Facebook

Number of Visitors

Friday, January 1, 2016

DAILY NEWS ON 01-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.01.2016


1] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 187/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ AiÀÄ®UÁgÀ ªÀAiÀiÁ:43 ªÀµÀð ¸Á|| eÁ®ªÁzÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ®ªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 520/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ©.PÉ.ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 142/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ £ÁzÀ: 1] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA; ¨Á§ÄgÁªÀ vÉÆÃlUÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 60 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀqÉÆî vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ 3190/- gÀÆ ¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À ¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥Àgï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 45 EªÀÅ MlÄÖ ¸ÉÃj 8 °Ãlgï 100 JAJ¯ïzÀµÀÄÖ DUÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F ªÉÄð£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¦ügÁ墠 ¸ÀÄgÉñÀ Cgï. UÀrØ ¦.J¸ï.L. gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 133/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
    328 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ @ C§ÄݯÁè vÀAzÉ ªÀiÁ¼ÉÃUËqÀ @ ªÀĺÀäzÀ PɸÀgÀnÖ @ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸ÁB ©¼É¨Á« ºÁ° ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦¯ÉPÀªÀÄä£À £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀð¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°UÀ¼À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛÃgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÉ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¥Àæ¢Ã¥À ªÁAiÀiï vÀ¼ÀPÉÃj ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2015 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 30.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Á»Ã£À vÀA gÀ»ÃªÀiÁ£À dªÀÄRAr ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ©.¹.J.«zsÁåyð ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ ©.¹.JªÀiï.ºÁ¸ÉÖïï EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ ©.¹.JªÀiï.ºÁ¸ÉÖïï¤AzÀ ZÉÃvÀ£Á PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÁ¸ÉÖîzÀ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÁ¸ÉÖîUÉ §gÉzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÀ»ÃªÀiÁ£À vÀA ¨ÁzÀµÁºÀ dªÀÄRAr ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ vÁ|| ¨ÁUÉêÁr f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.12.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.