Number of Visitors

Sunday, January 31, 2016

DAILY NEWS ON 31-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.01.20161]  EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2016 PÀ®A. 337,304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï«í DåPïÖ


¢£ÁAPÀ 30/01/201 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁ mÁ J ¹ UÉÆÃqÀì £ÀA PÉ 28/¹- 0921 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÎqÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ l¥ÁàzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀĨÉâªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀtÚ vÀA ®UÀªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è PÀgÉAl ªÁAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÆÝ UÉÆwÛzÀÆÝ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄîÎqÉ l¥ÁàzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀjUÉ PÀgÉAl ªÁAiÀÄgÀ ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ªÀiÁr ²æÃPÁAvÀ vÀA ²æêÀÄAvÀ zÀÄvÀÛgÀV ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á; vÀqÀªÁ¼À EvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀÅAmÁUÀªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆߧ⠣ÁUÀ¥Àà vÀA §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á; vÀqÀªÁ¼À FvÀ¤UÉ JqÀªÀÄÄAqÉUÉ PÀgÉAl ºÀwÛ UÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æà gÀªÀÄeÁ£À vÀA dAVè¸Á§ C¼ÀV ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| vÀqÀªÁ¼À vÁ|| CPÀÌ®PÉÆÃl f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 16/2016 PÀ®A:  363 L¦¹  


¢£ÁAPÀ 12-01-2016 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA©æñÀ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ eÉêÀVð vÁ®ÆQ£À ªÀqÀUÉÃjAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ±Á¯É PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ C®èAiÉÄà ºÁ¸ÉÖïï£À°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ FUÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ J¼ÀîCªÀĪÁ¸ÉåUÉ ºÀ§âPÉÌ HjUÉ §AzÀÄ ºÀ§â ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ªÀqÀUÉÃj ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉqïªÀiÁ¸ÀÛgÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¦gÁå¢ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ZË¢æ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ PÀÄqÀªÀPÀÌ°UÀ, GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| £ÁUÀgÁ¼À qÉÆÃt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Saturday, January 30, 2016

DAILY NEWS ON 30-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.01.20161]  J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2016 PÀ®A. 87 Pɦ DåPïÖ  

 ¢£ÁAPÀ-29-01-2016. gÀAzÀÄ 17-10 jAzÀ 17-15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] C¥ÁàuÁÚ vÀAzÉ §¸À¥Áà AiÀÄ®UÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄ®UÉÆÃqÀ vÁ: ¹AzÀV ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀªÀiÁ® PÁ®¤  2] gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀd¥ÀÄvÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: PÀĪÀÄmÉ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀªÀiÁ® PÁ®¤ 3] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¹AUÉ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: C¥Àd®¥ÀÄgÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ 4] gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ£ÉÆß½î. ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÀUÉÃj vÁ: §.¨ÁUÉêÁr  ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ 5] £ÀAzÀÄ vÀAzÉ dAiÀĹAUÀ ªÀÄZÀÑ¯É ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀUÁð £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ J®è DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ UÉÆÃqÁªÀ£À ¸À«ÄÃ¥À RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 1030 gÀÆ2) 52 E¸ÉàÃl PÁqÀð.  F §UÉÎ ²æà PÀÄ. Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹. ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29.01.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 13/2016 PÀ®A:  ªÀÄÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  

¢£ÁAPÀ 29-01-2016   gÀAzÀÄ  10-30   UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ 1) zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀA|| zsɪÀgÁªï ¥ÀªÁgÀ2) CZÀð£Á vÀA/ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ¥ÀªÁgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ  ªÀģɬÄAzÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  CZÀð£Á EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÀÆeÁ UÀA|| zsÀ£ÀAdAiÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ºÀjAiÀiÁ°UÀ°è  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 25/2016 PÀ®A:  87 PɦDåPïÖ

¢£ÁAPÀ; 29/01/2016  gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉëAzÀæ vÀA; §¸À¥Àà gÀPÀ̸ÀV  ªÀAiÀiÁ-30  ªÀµÀð ¸Á; vÁ½PÉÆÃn  2) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀA; ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ §¸ÀjPÀnÖ   ªÀAiÀiÁ- 22 ªÀµÀð   3) gÁdÄ vÀA: ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ  ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð  4) UÀAUÀ¥Àà vÀA; §¸À¥Àà £Á®vÀªÁqÀ   ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð   5) ¯ÉÆPÉñÀ vÀA; PÁ²Ã£ÁxÀ PÀnÖªÀĤ  ªÀAiÀiÁ- 19 ªÀµÀð   6) ªÀÄ®è¥Àà vÀA; »gÀUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ  ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð   7) gÀªÉÄñÀ vÀA; CdÄð£À PÉøÁ¥ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð  ¸Á; J®ègÀÆ vÁ½PÉÆÃn  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 52 , 2) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 14,270=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ¦gÁ墠 ¹.©.¨ÁUÉêÁr   ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÆ] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 01/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 28-01-2016 gÀAzÀÄ 08:45 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ: ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà. vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀZÀqÀzÀ. ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À, vÁ|| ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À ¹ÃªÉÄAiÀÄ j.¸À.£ÀA. 65/2 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁj ¥ÀwÛ£À  ¨ÁåAQ£À°è MlÄÖ 1,35000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊvÀ£É ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ F JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® vÀÄA§ÄªÀzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀè° ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀqÉUÉ MAiÀÄÄåªÀµÀÖgÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà. ºÀZÀqÀzÀ  ªÀAiÀiÁ.23 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, January 29, 2016

DAILY NEWS ON 29-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 29.01.2016


1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ CºÀªÀÄäzÀ ¥ÀmÉî vÀA CfÃd¥ÀmÉî ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á||EAr CPÀ̪ÀĺÁzÉë £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAr ¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄ® qÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 2822.4 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦.J¸À.LEAr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2016 PÀ®A. 15(J). 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ zÉÆAqɸÁ§ CUÀ¹ªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgï (PÁ¸ÀÄ). ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ 01] ZÀAzÁæªÀÄ. vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà. ¸Á¯ÉÆÃlV ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð,   02] gÀªÉÄñÀ. vÀAzÉ UÉÆëAzÀ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 51 ªÀµÀð,  03] ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§. UÀĨÉâªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð 04] §ÄgÁ£À¸Á§ vÀAzÉ E¸ÉäöÊ®¸Á§ ¨ÉuÉÚ±ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ PÀÄgÀħvÀ½î F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä   ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄß ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.JªÀiï. ¨É£ÀPÀ£À½î J.J¸ï.L. D®ªÉÄî oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
          ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ªÀĺÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¸ÀjAiÀĪÀ¤UÉ Fd®Ä §gÀzÉà EzÀÝgÀÄ ¸À»vÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ÄgÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ£À¢AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¸ÁävÁV £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¸ÁävÁV DVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ²æà ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA zsÀgÉ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð ¸À; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqÀ PÁVð®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.01/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

          ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ  ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà. gÁªÀÄZÀAzÀæ. ºÀZÀqÀzÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð  EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À ¹ÃªÉÄAiÀÄ j.¸À.£ÀA. 65/2 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ£À°è 35000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ «PÁ¸À ¨ÁåAQ£À°è 100000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊvÀ£É ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® vÀÄA§ÄªÀzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄåªÀµÀÖgÀ°è ¸ÉÆêÀÄeÁ¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ 08:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ºÀZÀqÀzÀ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, January 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.01.20161] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2016 PÀ®A. 279,338, 304[J] L¦¹
       
 ¢£ÁAPÀ:26/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ;10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÁfªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ qÉÆqÀتÀĤ  ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ:28/EJ:4677 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÉÆ®ÀUÀĪÀÄäd PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À ©ædØ ªÉÄÃ¯É UÉÆqÉUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢UÉ  ©ædØ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©½¹ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ  ºÁf ªÀĸÁÛ£À C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ vÁ£ÀÄ  ©æeïØ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.00 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,   F §UÉÎ ²æà AiÀiÁ¹£À  vÀAzÉ SÁ¹ªÀiï ¸ÉÊAiÀÄzÀ  eÁw:ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ:20 GzÉÆåÃUÀ: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EA¢gÁ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁjÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 01/2016 PÀ®A:  279,337,338,304[J] L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-01-2016   gÀAzÀÄ 1300  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ CA§¼À£ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ vÁAqÉ  §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J 28/©-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¸ÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¤AvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä UÀAUÁgÀªÀĤUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ TÃgÀ¥Àà ZÀªÁít ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ vÁAqÉ EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ  UÀAUÁgÁªÀÄ @ UÀAUÁzsÀgÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÉÆüÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆnAiÀÄ PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢  ¢£ÁAPÀ: 12-01-2016 gÀAzÀÄ  r¸ï ZÁdð DV   zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ OµÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CªÀ¤UÉ  vÁæ¸ÀÄ DUÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ  EAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB    ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ PÀnÖ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §UÀªÀw §¸ï ¸ÁÖ¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ºÁdgÁV ¥ÀÄ£ÀB ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:304[J] L¦¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÉÆüÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-67 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 28/2016 PÀ®A:  279, 337, 304[J] L¦¹

 ¢£ÁAPÀ; 27/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 04.00 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è  ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ UÁr £ÀA PÉ.J 28/©-8850 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À vÀA|| ªÀļÀ¹zÀÝ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/ªÁAiÀiï-2407 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄUÀ먀 ºÉÆÃV PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ lZï ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÉqÀ« ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA|| ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌr ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ §®UÀqÉ ©zÁÝUÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ £ÀqÀÄ«£À UÁ° CªÀ£À vÀ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ n¥ÀàgÀzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ «AUÀgÀ UÁr £ÀA PÉ.J 28/©-2464 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr mÁmÁ «AUÀgÀ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÉƺÀäzÀ²gÁd vÀA|| ¯Á®¸Á§ G¸ÁÛzÀ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ, §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ºÀtªÀÄUËqÀ vÀA|| ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ zÉøÁ¬Ä eÁåw|| »AzÀÄ gÉrØ ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| vÀÄA§V vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃtÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 02/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 27-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É-08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆqÀV ºÀwÛgÀ zÀĸÁì£À PÀA¥À¤AiÀÄ  UÉøÀֺ˸ÀzÀ°è. oÁuɬÄAzÀ ¥ÀƪÀð 21 Q, «Äà CAvÀgÀzÀ° EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-¥Àæ±ÁAvÀ¥ÁAqÉ, vÀAzÉ NA¥ÀæPÁ±À¥ÁAqÉ. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð. ¸Á: ¥ÀÆgÉZÀªÀiÁ, ¥ÉÆøÀÖ; PÉƺÀAqÀªÀgÀ. vÁ: ¥ÀævÁWÀgÀ¸ÀzÀgÀ, f; ¥ÀævÁ¥sÀWÀgÀ, gÁdå; GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ. ºÁ°; PÀÆqÀV J£ï.n.¦.¹ EªÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ zÀĸÁì£À PÀA¥À¤AiÀÄ UɸÀֺ˸À¢AzÀ D¦üøÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁåA¥ÀzÀ ªÉÄãï UÉÃlzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ MªÉÄäÃ¯É PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ¨ÉøÀäøwAiÀiÁVzÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §ºÀıÀB ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ CªÀ¤VgÀĪÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯ÉìÄAzÁUÀ° ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.. F §UÉÎ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ«Ä±Áæ. vÀAzÉ NA¥ÀæPÁ±À «Ä±Áæ. ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð. ¸Á: ¥ÀÆgɪÀÄzsÀÄPÀgÀ, ¥ÉÆøÀÖ; ªÀiÁAiÀÄAUï, vÁ:f: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ. gÁdå; GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ. ºÁ:ªÀ: PÀÆqÀV J£ï.n.¦.¹ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Wednesday, January 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.01.20161] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ
       
¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ: 26-01-2016 gÀAzÀÄ 02-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀA: xÁªÀgÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁAqÁ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-28 J-7890 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  Cwà eÉÆÃgÀÄ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄÄ vÀA: ªÁZÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ vÀA: gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁ¸À vÀA: £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÆ UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁAqÁ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É n¥ÀàgÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ,   F §UÉÎ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀA: eÉêÀÄè¥Àà £ÁAiÀÄPÀ   ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 16/16 PÀ®A:  279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 26/01/2016  gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28-JªÀiï-2536 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät ¯ÁAiÀÄ¥Àà RAqÉPÁgÀ ¸Á; AiÀÄvÁß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ ¥sÀvÀÄÛ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; ²PÀët ¸Á; lPÀ̼ÀQ vÁAqÁ £ÀA 1 FvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ lPÀ̼ÀQ¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV eÁ®UÉÃj CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PɼÀUÉ ©½¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ..F §UÉÎ ¥sÀvÀÄÛ vÀAzÉ ºÉêÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀiÁ 65  ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°  PÉ®¸À ¸Á|| lPÀ̼ÀQ vÁAqÁ £ÀA 1 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 18/16 PÀ®A:  279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ
 ¢£ÁAPÀ 27/12/2015 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-01/r-9114  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §¸À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, §ºÀ¼Éà eÉÆÃgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/EeÉ-2512 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NªÀígÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ EzÀgÀ ªÉÄïɠ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À  ªÉÆ ¸ÉÊ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ vÀA: ²ªÀ¥Àà @ ²ªÁ£ÀAzÀ PÀgÀÆgÀ ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV FvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ  PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 01;35 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ SÁ¸ÀV §¸ï  ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß  oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀA: gÀªÉÄñÀ PÀgÀÆgÀÄ  ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ: EAr ºÁ ªÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 12/16 PÀ®A:  87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 26-01-2016 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¤¸ÁgÀ  ªÀÄįÁèªÁ¯É,  ¸Á|| ªÉÄÊ®ÆgÀ vÁ|| ©ÃzÀgÀ 2) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä AiÀÄ, ¸Á|| zsÀ£ÀgÀUÀ°è vÁAqÀÆgÀ vÉ®AUÁt gÁdå 3) ©. ¨Á¼ÉÃUËqÀ vÀA/ gÁªÉÄÃUËqÀ, ¸Á|| ZËUÀgÀ¥À°è ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ vÉ®AUÁt gÁdå4) PÁ¹ÃªÀÄ  ª ±ÉÃR,¸Á|¸ÉÆãÁ¯Á vÁ|| OgÁzÀ 5)ªÀĺÀªÀÄäzÀ ±À¦üà vÀA/ªÀĺÀªÀÄäzÀ £ÀfÃgï , ¸Á|| Q±À£À¨ÁUïCµÀðªÀĺÀ¯ï ZÁgÀ«Ä£ÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ 6) ¢°Ã¥À ªÉÄÃwæ, ¸Á|| ¸ÀAUÀ¥ÀÄgÀ vÁ|| OgÁzï  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ  ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ¹AzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ  C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ / ¨ÁVAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 1] gÉÆÃR ºÀt 5250=00 2] E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52  C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 04/16 PÀ®A:  174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ  09-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10:15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ : ªÀi˯Á° vÀA £ÀÆgÀ CºÀäzÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÀÆ C°è ©zÀÝ §¼ÉUÀ¼À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄArUÀ¼À ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É §mÉÖÃUÀ¼ÀÄ  EgÀzÉà EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. .F §UÉÎ £ÀÆgÀºÀäzÀ vÀA E¨Áæ»A¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À  ¸Á: CA¨ÁgÀSÁ£É eÉ.JA.gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Tuesday, January 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.01.20161] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í
 DåPÀÖ        
¢£ÁAPÀ 24/01/2016 gÀAzÀÄ 19:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä gÁdPÀĪÀiÁgÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄAPÀAa, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (PÉr) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:32/EJ¸ï-8036 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÀ®è PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà EªÀ½UÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀV-eÉêÀgÀV J£ï.JZï-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆÃAiÀiÁ¯ÉÆà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ eÉêÀgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÁdPÀĪÀiÁgÀ AiÀÄAPÀAa, FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄAPÀAa, ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (PÉ.r), vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 23/16 PÀ®A:  78 [3]  K.P ACT

¢£ÁAPÀ:25-01-2016 gÀAzÀÄ 12-45 CªÀ¸ÀðPÉÌ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀA¢ ºÀtªÀÄ¥Àà eÉÆÃV£À ¸Á:¸ÀgÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï D¦üøïzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄʧƧ ¸ÀĨÁ¤  UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¦.J£À.ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, January 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.01.2016 1] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA22/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ         
¢£ÁAPÀ 24/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £Áå£ÉÆà PÁgÀ £ÀA PÉ.J 28/J£ï-6235 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £Áå£ÉÆà PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À« fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ »lß½î E£ÀÆß 1 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®Äè ElÄÖPÉÆAqÀÄ »lß½î PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 »rzÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀA|| ©üêÀÄ¥Àà UÉtÆÚgÀ ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ PÁgÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ FgÀ¥Àà vÀA|| ªÀÄ®è¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á|| »lß½  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24.01.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 06/2016  PÀ®A 392 L¦¹ 
   
¢£ÁAPÀ : 24-01-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ  d®£ÀUÀgÀzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè §eÁgÀ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  d®£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ  ¤A¨ÉPÀÌ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CªÀf EªÀgÀ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÀÆqÀØ ¸ÁºÉçgÀÄ a£Àß ¨É½î ºÁQPÀƼÀî ¨ÉÃræ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ zÀAqÀ ºÁPÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆgÀ¼Àî°ègÀĪÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ÀªÀ£ÀÄß §®Ä eÉÆÃj¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr  vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ .  F §UÉÎ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀA UÀAUÀ¥Áà EeÉÃj ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.13/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

       ¢£ÁAPÀ  31/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 09.00 UÀAmɬÄAzÀ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄ®è¥Àà vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-75 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.¹ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À ¦.¹ vÁ|| §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.06/2016 PÀ®A. PÀ®A. 174 ¹Dg惡¢£ÁAPÀ 23/01/2016 gÀAzsÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04;00 jAzÁ ¢£ÁAPÀ 24-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ;¥ÀæPÁ±À vÀA ©üêÀıÁå ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆüÀ¸ÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÀÝjAzÁ §gÀUÁ® ©zÀÄÝ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨É¼É ¨ÁgÀzÀÝjAzÁ ºÁUÀÆ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ UÉÆüÀ¸ÁgÀ ¸ÉÆøÁ¬ÄnAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á® CAvÁ 55,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ wj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¤¤ß£À ¢ªÀ¸À vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°ègÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÁ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ®°vÁ UÀA ¥ÀæPÁ±À ºÀjd£À @ ªÀĸÀ½ ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆüÀ¸ÁgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.01.20161] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA21/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï «í DåPÀÖ         
¢£ÁAPÀ 03/01/2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ;28/Ef;7762 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA;¥ÀÄAqÀ°Pï C»gÀ¸ÀAUÀ ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ UÀAUÀªÀiÁ¬Ä zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÀj¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ;05/01/2016 £À¸ÀÄQ£À 05.20 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ;23/01/2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆzÀ DgÉÆÃ¥À  F §UÉÎ ¥Àæw¨sÁ UÀA; C§ÄÝ®gÀeÁPÀ C»gÀ¸ÀAUÀ  eÁw:»AzÀÄ ªÀAiÀiÁ:32 GzÉÆåÃUÀ; ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 21/2016  PÀ®A 3 gÉ/ªÀÅ 7 E.¹ DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå   
 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸Á«¥À) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 PÀ®A 18 DåPïÖ
      
¢£ÁAPÀ 23/01/2016 gÀAzÀÄ   1315 UÀAmÉUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA|| §¸À¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀA|| §¸ÀUÉÆAqÀ PÀUÉÆÎÃqÀ ¸Á|| E§âgÀÄ ªÀĺÀ® L£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw Cr ¥ÀrvÀgÀ aÃn zÁgÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ   CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹lÖ CAzÁdÄ 50 PÉ.f vÀÆPÀzÀ gÀÆ 15,000/- QªÀÄäwÛ£À 20 CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ gÀÆ 4,500/- QªÀÄäwÛ£À 6 UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 19,500 QªÀÄäwÛ£À J¥sÀ.¹.L ªÀÄÄzÉæªÀżÀî ¸ÀgÀPÁj CQÌ ºÁUÀÆ UÉÆâü aîUÀ¼À£ÀÄß  DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ   J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÁV PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹mÁÖUÀ gÉÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .  F §UÉÎ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA|| ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 30 GzÉÆåÃUÀ DºÁgÀ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ,  vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ   EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

       ¢£ÁAPÀ  23/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁå£Àí 01-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  ªÀÄÈvÀ : C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ;30-35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ°, ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «±Àé£ÁxÀ vÀA/ zÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ¸Á|| eÉ.JA. gÀ¸ÉÛ dĪÀiÁä ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.02/2016 PÀ®A. PÀ®A. 174 ¹Dg惡¢£ÁAPÀ 20/1/16 gÀAzÀÄ  19:00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ PÀ«vÁ, UÀAqÀ ¢Ã°¥À £ÁUÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå¸ï SÁ°AiÀiÁVzÀÝjAzÀ JuÉÚ ¸ÉÆÖà C£ÀÄß ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆÖÃzÀ°èAiÀÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ Gj PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ GlÄÖPÉÆArzÀÝ £ÉÊnUÉ ¹rzÀÄ Gj ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¨sÁj WÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzÀV ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÁÌV ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 23/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:45 WÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À, ¸Á: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, January 22, 2016

DAILY NEWS ON 22-01-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
 ¢£ÁAPÀ: 22.01.2016


1] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA§gÀ-PÉ.J-25/¹-2242  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æñÉÊ®AiÀiÁå. ±ÀgÀtAiÀiÁå. PÀÄgÀĪÀwÛªÀÄoÀ. ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ. vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì jPÁë £ÀA§gÀ-PÉ.J-29/J-8771 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ qÁå±ï ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÀÆqÀì jPÁëzÀ°è PÀĽvÀ ºÀtªÀÄAvÀ. ¸ÀUÀgÉ¥Àà. ¨sÀdAwæ. ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð. ºÁUÀÆ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà jPÁëzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, jPÁë ZÁ®PÀ¤UÉ, ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ. AiÀÄ®è¥Àà. ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ zÁzÁ¦üÃgÀ. ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl. mÉAPÀ¸Á° NtÂ. ¥ÀAPÁªÀĹâ »AzÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 302. 201 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016  gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁd 20 jAzÀ 25 ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr vÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ d«Ää£À  ¥ÀƪÀðzÀ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ CxÀªÁ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA|| ±ÀgÀvÀZÀAzÀæ ºÉÆ£ÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2016 PÀ®A. 3 gÉ/ªÀÅ 7 E.¹ DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ
   PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸Á«¥À) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 PÀ®A 18 DPÀÖ.
          ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016  gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) CuÉ¥Àà£ÀªÀgï ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ¸ÀA¨Áf vÀA|| ªÀĺÁzÉêÀ ZÀªÁít ¸Á|| C°AiÀiÁ¨ÁzÀ zÉÆrØ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw Cr ¥ÀrvÀgÀ aÃn zÁgÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ gÀÆ¥Á¬Ä 2,41,500=00 QªÀÄäwÛ£À 50 PÉ.f 324 ¥ÀrvÀgÀ CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÁV PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹mÁÖUÀ gÉÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA|| ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà §rØ ªÀAiÀiÁ 48 GzÉÆåÃUÀ DºÁgÀ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.01.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA; ²ªÀ¥Àà ¸Á¯ÉÆÃqÀV ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð  ¸Á; vÀÄA§V F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N¥À£ï PÉÆèÃeï JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N.¹.£ÀA§gÀUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 300/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ¹.©.¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï.L. vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 20.01.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÉÊ£Ád UÀAqÀ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄtÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.21/2016 PÀ®A. 174 (J) ¹Dg惡.
           FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼À »AzÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁzÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-30-35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ°, eÉÆð ºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÀÆ FvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ZÁAiÀÄ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.