Facebook

Number of Visitors

Friday, December 4, 2015

PRESS NOTE ON 04-12-2015

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 04.12.2015


C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ eÁxÁ-2015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ
§gÀĪÀAvÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄ «ÄvÀæjUÉ DªÀÄAvÀæt.
*****


         £Á¼É ¢£ÁAPÀ: 05.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.30 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ eÁxÁ-2015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀºÀgÀzÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸À°zÁÝgÉ. ¸ÀzÀj eÁxÁ ²ªÁf ªÀÈvÀÛ¢AzÀ UÁA¢üZËPÀ - ¸ÀgÁ¥sï§eÁgï - AiÀÄĤAiÀÄ£ï¨ÁåAPï - UÁA¢üZËPï -PÉ.¹.ªÀiÁPÉÃðmï - n¥ÀÄà ªÀÈvÀÛ - PÉÃAzÀæ §¸ï¤¯ÁÝt - §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ - CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀUÀ£ï ªÀĺÀ¯ïzÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj eÁxÁzÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ, ±Á¯É-PÁ¯ÉÃdUÀ¼À «zsÁåyð / «zsÁåyð¤ÃAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀjzÁÝgÉ.

      PÁgÀt f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀvÀæPÀvÀðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀ «ÄvÀægÀÄ ºÁdjgÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.