Facebook

Number of Visitors

Friday, December 4, 2015

PRESS NOTE ON 04-12-2015

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 04.12.2015


QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï zÁ½ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À         RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 03.12.2015 gÀAzÀÄ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À PÀĪÀÄlV vÁAqÁzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr¹ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ.D¦æÃPÁ vÀAqÀUÀ¼À «gÀÄzsÀÝ £ÀqÉAiÀÄĪÀ QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUïzÀ°è vÉÆqÀVzÀ wgÀÄ¥Àw vÀA.É ªÉÆúÀ£À ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:-31 ªÀµÀð ¸Á|| PÀĪÀÄlV vÁAqÁ, ºÁ°ªÀ¹Û ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 55,000 gÀÆ¥Á¬Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


       ¸ÀzÀj QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUïzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ j¸Á®zÁgÀ, ¢£ÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ qÉƽî, ©.JªÀiï.UÉƼÀ¸ÀAV ºÁUÀÆ ±ÀgÀtÄ LºÉÆüÉî gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.