Facebook

Number of Visitors

Tuesday, December 29, 2015

DAILY NEWS ON 29-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.12.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.340/2015 PÀ®A. 504. 302 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀA. zÉÆqÀØ¥Àà ¢rتÀĤ @ ªÉÆÃgÀlV.¸Á: PÀPÀ̼ÀªÉÄð. vÁ: ¹AzÀV FvÀ¤UÉ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁPÁ ºÀƪÀtÚ vÀA. ºÁªÀtÚ ¢rتÀĤ @ ªÉÆgÀlV EªÀgÀÄ zÀvÀÛPÉÌ vÉUÉzÀPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀvÀÛPÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è ©lÄÖPÉÆqÀ®Ä zÀvÀÛPÀ vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä EªÀ½UÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÉà jÃw DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉvÀÛ vÁ¬Ä zÁ£ÀªÀÄä EªÀ½UÉ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀ®Ä QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ zÀvÀÛPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý C°èAiÉÄà D¹Û PÉüÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà ¢rتÀĤ @ ªÉÆgÀlV ªÀAiÀiÁ: 78 ªÀµÀð EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÀUÀ®è UÀÄAqÀUÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÉÃlÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ºÁªÀtÚ  vÀA. zÉÆqÀØ¥Àà ¢rتÀĤ @ ªÉÆgÀlV, ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw- »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ. ¸Á/ PÀPÀ̼ÀªÉÄð. vÁ|| ¹AzÀV  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 301/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
   134. 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmɬÄAzÀ  07.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPïì fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 23JªÀiï9319 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FgÀAiÀÄå vÀA; UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ¢AzÀ vÁ½PÉÆÃn PÀqÉUÉ ºÀAZÁmÉ C£ÀÄߪÀªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÁºÉçUËqÀ  vÀA. ªÀÄÄzÉ¥Àà ZË¢æ ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ 4 d£Á ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤®èzÉà ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ©lÄØ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¹zÀÝtÚ vÀA; ²ªÀ¥Àà zÁåªÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¸Á¸À£ÀÆgÀ vÁ; § ¨ÁUÉêÁr  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 23/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
            ¢£ÁAPÀ: 27.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.00 UÀAmÉAiÀÄ                                                   £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÉÄÊvÀ gÀÄPÀäªÀé EªÀ½UÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀzÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CzÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ ªÀiÁ£À¹ìPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ  vÁ£É  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ vÉÆArUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¹®PÀÌ¥Àà vÀA; UÀƼÀ¥Àà ¥ÀÆeÉÃj ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| CqÀ«¸ÉÆêÀÄ£Á® EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2015 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.