Facebook

Number of Visitors

Sunday, December 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.12.20151] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.213/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J). 283 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
   187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-23 n.©- 1757 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ £ÀA-1758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ vÀA|| zÀÄAqÀ¥Àà ¸À£ÀUÉÆÃAqÀ ¸Á|| vÉ®¸ÀAUÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåçPÀÖgÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ EArPÉÃlgï ºÀZÀÑzÉ wPÉÆÃmÁ CxÀt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ£ÀªÁqÀ qÉÆÃt ©æeï zÁn ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ¤°è¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°è PÁgÀ £ÀA JªÀiï ºÉZï-09 ©JªÀiï-4981 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ £ÁxÀĹAUÀ eÁl ªÀÄvÀÄÛ eÁ§gÀ ªÉÄúÀgÁ EªÀjUÉ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ gÁdÄ vÀA|| ¨sÀPÁÛªÀgÀ ¥ÀæeÁ¥Àw FvÀ£ÀÄ wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ CxÀt PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AvÀ mÁåçPÀÖgï mÉæîjUÉ »AzÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀtºÉÆA¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁj£À°èzÀÝ £ÁxÀĹAUÀ ©gÀ¢ZÀAzÀ eÁl ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr CªÀ¤UÀÆ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ eÁ§gÀ ªÉÄúÀgÁ FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà §®zÉêÀ vÀA|| zÉçÄgÁªÀÄ ¸Éʤ 32 ªÀµÀð¸Á|| ¸ÁAUÀ° ¸ÀA§gÀ ¥ÉÃl gÉÆÃqÀ CjºÀAvÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÀªÀÄxÀð ZËPÀ vÁ|| dvÀÛ ¸ÁAUÀ° gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.213/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ ±ÀÈvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì:60 ªÀµÀð ¸Á:PÉƼÀÆgÀV vÁAqÉ F DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÉƼÀÆgÀV vÁAqÉzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è 1482 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À 35 PËæ£À ¥sÉÊ£À «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ PÁél ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.33/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmɬÄAzÀ 26.12.2015 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÁeÉøÁ§ vÀA ªÀi˯Á¸Á§ ¨ÁtPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆAzÁtÂPɬÄAzÀ EgÀ°¯Áè, CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ¹UÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ¯Á¥ÀÖgïUÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ªÀi˯Á¸Á§ vÀA gÁeÉøÁ§ ¨ÁtPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ FgÀtÚ UÀÄr ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.