Facebook

Number of Visitors

Saturday, December 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.12.20151] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.338/2015 279,283,304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPïÖ   

      ¢£ÁAPÀ: 24/12/2015 gÀAzÀÄ 21:15 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgï 1] EAf£À £ÀA: PÉJ-28/nJ-4497 gÀ ZÁ®PÀ.2] C¨Áâ¸À° EªÀiÁªÀĸÁ§ PÉA¨sÁ«, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ-32/Er-0549 gÀ ¸ÀªÁgÀ. DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ mÁæ°UÀ¼ÀļÀî mÁæöåPÀÖgï EAf£À £ÀA: PÉJ-28/nJ-4497 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄVð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÉ-vÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 C¨Áâ¸À° EªÀiÁªÀĸÁ§ PÉA¨sÁ«, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ-32/Er-0549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV PÀqɬÄAzÀ ©¸À£Á¼À ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ »A§¢UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F ºÀ¹Ã£Á UÀAqÀ C¨Áâ¸À° PÉA¨sÁ«, ¸Á: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ: ¹AzÀV  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 268/2015 PÀ®A. 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj
   C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1965 
       ¢£ÁAPÀ:  25-12-2015  jAzÀ  19-45 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀA/ ªÀÄ®PÀ¥Àà ²AzÉ ¸Á|| ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¥ÉÃoÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¹AzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀªÉÄñÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà vÀªÀÄä zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆmÁÖUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  01] d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 «Ä° UÁf£À ¨Ál° MAzÀÄ  CzÀgÀ°è ¸Àé®à  «¹Ì EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ 00=00  02] ¸ÀzÀgÀ ªÀiÁåPÀqÀªÉ¯ïì £ÀA. 1 «¹Ì  CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 180 «Ä° UÁf£À ¨Ál° MAzÀÄ  CzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ  «¹Ì EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ 60=00 03] ¸ÀzÀgÀ ¥Éʧgï mÉç¯ï  MAzÀÄ C¸ÀQ. 100=00 04]¸ÀzÀgÀ ¥Éʧgï  RÄaðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ C¸ÀQ 150  05] ¸ÀzÀgÀ UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ  JgÀqÀÄ C¸ÀQ 20=00 06] ¸ÀzÀgÀ  ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ SÁ° ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 20  ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C¸ÀQ 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JA. J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀªÀÄd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                                                                                                                                                   
3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 42/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡  

¢£ÁAPÀ: 25/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06;30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ; ¦ÃgÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀAUÉÆÃV EªÀ£ÀÄ EAr J¸ï©,L zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ²gÀ±ÁåqÀ ¸ÉÆøÁ¬ÄnAiÀÄ°è 3 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á¯Á ªÀiÁr d«ÄãÀPÉÌ RdÄð ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁr d«ÄãÀzÀ°è vÉÆÃUÀj ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ° ¨É¼É ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ F ªÀµÀð ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÉüÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ §gÀUÁ® ©zÀÄÝ d«ÄãÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ MtV ºÉÆÃV ®ÄPÁì£À DVzÀÝjAzÁ ªÀiÁr¹zÀ ¸Á¯Á wÃj¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ aAvÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀgÉAmï ªÁíAiÀÄgÀ »rzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ¨sÁUÀªÀé UÀA ¦ÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀAUÉÆÃV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.