Facebook

Number of Visitors

Friday, December 25, 2015

DAILY NEWS ON 25-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.12.2015
1] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.115/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ  

      ¢£ÁAPÀ : 23/12/2015  gÀAzÀÄ  09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²é¤ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ mÁmÁ ±ÉÆà gÀƪÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ PÁqÀð PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀA/ ±ÀAPÀgÀgÁªÉ ²AzÉ  ¸Á: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 337/2015 PÀ®A. 78(3) Pɦ DåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 24/12/2015 gÀAzÀÄ 11:30 WÀAmÉUÉ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼É PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹¢èAUÀ¥Àà zÀÄVð, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛg vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  1) d¥ÁÛzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 680/-gÀÆ. 2) ¤Ã° ªÀĹAiÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ, Q:0:00 gÀÆ. 3) N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ. Q:0:00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 337/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡  

¢£ÁAPÀ: 24-12-15 gÀAzsÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ºÉÆ£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: ²æÃzÉë UÀA: CtÚ¥Àà dwÛ ªÀAiÀiÁ-20, G-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸ï ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ, EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆmÉÖ£ÉƪÀÅ ºÉZÁÑV CzÉ vÁæ¸ï ¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁj OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV wPÉÆÃmÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÁPÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw gÉÃSÁ UÀA: ªÀiÁzÉêÀ ¸Á§¼É, ¸Á: GlV vÁ: dvÀÛ f: ¸ÁAUÀ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.