Facebook

Number of Visitors

Thursday, December 24, 2015

DAILY NEWS ON 24-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.12.20151] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.211/2015 PÀ®A. 14.,147,447,54,506,¸À/PÀ 149 L¦¹ & 3(1)(10)(11) J¸ï¹/J¸ïn ¦J DöåPïÖ .
      ¢£ÁAPÀ: 29/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:21/12/2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1)²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀA.ZÀAzÀæPÁAvÀ UËqÀUÁA«, ¸Á|| CxÀUÁð 2)ªÉʱÁ° vÀA.ZÀAzÀæPÁAvÀ UËqÀUÁA«, ¸Á: CxÀUÁð 3)C¤Ã® vÀA.CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ ©gÁzÁgÀ, ¸Á|| UÉÆÃmÁå¼À, 4)ªÀĺÁzÉêÀ vÀA.gÁªÀÄUÉÆAqÀ PÀzÀðªÀļÀ, ¸Á|| fUÀfêÀ£ÀV,5)gÀÄzÀæ¥Àà vÀA.gÁªÀÄUÉÆAqÀ PÀzÀðªÀļÀ, ¸Á|| fUÀfêÀ£ÀV,6)¨sÀUÀªÀAvÀ vÀA.gÁªÀÄUÉÆAqÀ PÀzÀðªÀļÀ, ¸Á|| fUÀfêÀ£ÀVEzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ »AzÀÄ ®ªÀiÁt d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄïÁÓwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ°è 1 £Éà zÀªÀ¼À CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA.833/4 PÉëvÀæ 6 JPÀgÉ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzsÀåPÉÌ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. F d«ÄãÀ §UÉÎ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ 2 £Éà DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥Á®Ä ªÁnß ¸À®ÄªÁV EAr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É.  EzÉà d«ÄãÀzÀ «µÀAiÀĪÁV 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:09-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀPÉÌ £ÀÄVÎ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉUÉ, UÀÄr¸À°UÀ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä, PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ºÉÆwð oÁuÉAiÀÄ°è ¹Dgï £ÀA.161/14 J¸ï J¹ & J¸ï n PÁAiÉÄÝ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, FUÀ «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ¦ügÁ墬ÄAzÀ ©r¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£À¯ï PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29/11/2015 gÀAzÀÄ UÀÄAqÁUÀ¼À eÉÆvÉUÉ CxÀUÁð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zsÀªÀÄQ ºÁQ, ¦ügÁå¢UÉ ¥ÉÆä£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ eÁåw JwÛ ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:21/12/2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀgÁV PÉÆædgÀ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-28-JªÀiï-8440 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ eÁåw JwÛ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr eÁåw JwÛ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ  »AzÀƽzÀ ®ªÀiÁt eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, d«ÄãÀ ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉøÀÄ vÀUɸÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ   J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ®ªÀiÁt ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, UÀÄAqÁUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ¥Áj PÉÆlÄÖ R¯Á¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ²æà dAiÀÄgÁªÀÄ vÀA. ªÀÄ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á|| CxÀUÁð J¯ï.n £ÀA.2 vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.404/2015 PÀ®A. 109.363.354.504.506. ¸À/PÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 12 Protection of children from sexual offences ACT  2012. ªÀÄvÀÄÛ  3 [1] [X]   J¸ï.¹./J¸ï.n. DPÀÖ 1989,                                    
       ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 20-12-2015  gÀAzÀÄ  1900 UÀAmÉUÉ lPÀ̼ÀQ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄÄ£Àĸï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ zÀUÁð  2] DjÃ¥ï vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ AiÀÄgÀ£Á¼À ¸Á:E§âgÀÆ lPÀ̼ÀQ  UÁæªÀÄ vÁ®ÆPÀ; §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ü gÁeÉÃ²æ ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²óµÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ »AzÀÆ ªÀqÀØgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄw½zÀÄ CªÀ½UÉ DgÉÆæ C£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨É£ÀÄß ©zÀÄÝ PÁr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ DgÉÆæ C£ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ DgÉÆæ C£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁð¢UÉ ¦æÃw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ UÉÆêÁ gÁdåzÀ ªÀiÁ¥ÁìzÀ §¸ï¸ÁÖAqÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀF §UÉÎ ²æêÀÄw gÁeÉòæà vÀAzÉ ¥ÀįÉè¥Àà PÀÄgÁqÉ@PÀÄgÁqÉPÀgÀ   gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.