Facebook

Number of Visitors

Sunday, December 20, 2015

DAILY NEWS ON 20-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.12.20151] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.410/2015 PÀ®A. 377, 506 L¦¹ & Protection of the
     Children from sexual offences Act-2012 Section 3(A) R/W 4.
           ¢£ÁAPÀ: 17.12.2015  gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÁºÀÄ® ¸Á|| EZÀÑ®PÀgÀAf ªÀĺÁgÁµÀÖç ºÁ°ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÀªÁ¤ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉArÛAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CxÀt gÀ¸ÉÛUÉ §gÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉArÛAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ¨sÀªÁ¤ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ¸ÉÆÖÃgï gÀƪÀÄzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁÛUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®PÀ¤UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤¸ÀUÀðzÀ «gÀÄzsÀÞªÁV UÀÄzÀzÁégÀzÀ°è ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr (ªÀÄÄPÀ½ ºÀlÄÖ) ªÀÄÄR ºÁUÀÆ PÀÄwÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ GUÀÄj¤AzÀ vÀgÀa F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.251/2015 PÀ®A. 379. 337. 338. 304(J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J-28/J¥sï1894 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄzÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ DzÀ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï. ¸Á: ²ªÀtV, FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß PÉÆïÁígÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-25/gÀhÄqï-8678 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥sÀPÀÄæ¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ C°¨sÁ¬Ä. ¸Á: £ÀgÀUÀÄAzÀ f: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÆ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ qÉÆÃt ©æeï ºÀwÛgÀ §¸ï ºÁUÀÆ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ JzÀÄgÁ§zÀgÁ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 1) ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ £ÀzÁ¥sï ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð ¸Á: ¤qÉÆÃt ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 2) ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ ²ÃAzsÉ, ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð  3) VÃvÁ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ²AzsÉ, ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð, ¸Á: E§âgÀÆ §¼ÉÆîýî vÁ: EAr. EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVzÀÝ®èzÉà PÀÆæ¸Àgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£À MlÄÖ PÀÆæ¸ÀgïzÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï£À°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F PÀÄjvÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÀiÁ¼À¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÆnÖUÀªÁqÀ vÁ: PÀÄAzÀUÉÆüÀ f¯Áè: zsÁgÀªÁqÀ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.411/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

          ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ «±Á® vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zÉÆÃgÀPÀgï ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ¥Él vÉÆgÀ«£ÁPÁ F DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ CxÀt gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ UÀAqÀĪÀÄPÀ̼À ±Á¯É £ÀA-10 »AzÉ EgÀĪÀ vÀgÀÄt¸ÀAWÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïɠ PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1030/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.© ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ,¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ ¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.