Facebook

Number of Visitors

Saturday, December 19, 2015

DAILY NEWS ON 19-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.12.2015


1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.204/2015 PÀ®A. 376(J¥sï) L¦¹ & Protection of the
     Children from sexual offences Act-2012 Section 3, 4 & 6.
           ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ C¤Ã® vÀA. UÁtÂAUÀ¥Àà ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| ²gÀPÀ£À½î F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è C¥Áæ¥ÀÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢üPÀ¤zÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¦æÃw¹ ²gÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ §®vÁÌgÀzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr UÀ©ðt DV ¢£ÁAPÀ: 17.12.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.32 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ²æà ªÁt²æÃ.J¸ï.¤A¨Á¼À f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ¢üPÁj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.233/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.12.2015 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀA ¤d°AUÀ¥Àà ºÀÄVÎ ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1,200/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà «PÁ¸ï.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ)  ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.