Facebook

Number of Visitors

Thursday, December 17, 2015

DAILY NEWS ON 17-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 17.12.2015


1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.231/2015 PÀ®A. 341,354,504,506 ¸À/PÀ 34 L¦¹ &
   3(1),(10), (11)   J¸ï.¹ / J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ-1989.

         ¢£ÁAPÀ: 16/12/2015  gÀAzÀÄ: 15:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  ²æñÉÊ® vÀA ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀiÁAvÉñÀ vÀA §¸À£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| E§âgÀÆ ©zÁß¼À(eÁw-»AzÀÆ ºÀAqÉêÀfÃgÀ)ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ FUÀ 01 wAUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¨ÉÊzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ D PÁ®PÉÌ HgÀ »jAiÀÄgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉý PÀ½¹zÀÝgÀÄ. EzÉà ¹nÖ¤AzÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÀĽzÀ eÁwUÉ ¸ÉÃgÀzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ªÀiÁzÀgÀ gÀArzÀÄ ¤Ã£ÀÄ »jAiÀÄjUÉ ºÉý £À£ÀUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁqÀ¹Û¢ ¤AzÀ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼É DUÉÊw CAvÁ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ 02 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ©qÀ¨ÁåqÀ F ªÀiÁzÀgÀ ¨ÉÆøÀrUÉ CAvÁ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¤dªÀé UÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ @ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð ¸Á|| ©zÁß¼À vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] d®£ÀUÀgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.155/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

        ¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.30 UÀAmÉAiÀÄ    ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ±À©âgÀºÀªÀÄäzÀ vÀA C¯Áè¨sÀPÀë PÉÆvÀªÁ® ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-vÀ¯Án PÉ®¸À ¸Á||ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ|| ¨ÁUÉêÁr ºÁ° C«ÄãÀUÀqÀ vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï. EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-13-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢£ï PÉÆvÀªÁ¯ï EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ §¸ï ¸ÁÖ¥ïUÉ §AzÀÄ C«ÄãÀUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV ªÀÄ£ÀUÉ §gÉzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.F §UÉÎ ²æêÀÄw ±Á»Ã£ï P˸Àgï UÀA ±À©üãÃgï CºÀªÀÄäzÀ PÉÆvÀªÁ® ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| C«ÄãÀUÀqÀ vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f||  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 408/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.

      ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ-11-12-2015 gÀAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PËd®V vÁAqÁ ¢AzÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ¸Á|| CPÀÌ®PÉÆÃl gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï vÁAqÁ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PËd®V vÁAqÁ  EzÀgÀ°èAiÀĦüAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Àé¥Áß vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ- 16 ªÀµÀð 05 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ-11/12/2015 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.F §UÉÎ ²æÃC±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ SɪÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PËd®V vÁAqÁ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.