Facebook

Number of Visitors

Wednesday, December 16, 2015

DAILY NEWS ON 16-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.12.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.331/2015 PÀ®A. 363. 366(J) L¦¹ & 3(1), (10), (11)
   J¸ï.¹ / J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ-1989.
            ¢£ÁAPÀ: 13.12.2015 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 09.00 jAzÀ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉõÁä vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ²æêÀÄAvÀ ¸ÁAiÀħtÚ ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁgÁtÂ, ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: E§âgÀÆ £ÀAzÀUÉÃj EªÀgÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌjgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄvÀ ¹zÀÝ¥Àà ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÁgÀ.  ¸Á: £ÀAzÀUÉÃj, vÁ: ¹AzÀV. 2] ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ ºÀZÀqÀzÀ.  ¸Á: PÉÃgÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ F §UÉÎ UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ. ¸Á: £ÀAzÀUÉÃj, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.250/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 22.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¹zÀݪÀé UÀA. ¥ÀæPÁ±À ªÀÄÄZÀÑAr ªÀAiÀiÁ-40  ªÀµÀð¸Á: ºÀ®UÀt EªÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀªÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛ£É CAvÁ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÁUÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÀ®UÀt UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ZÀ£À§¸À¥Àà ªÀÄÄZÀÑAr ¸Á:ºÀ®UÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.199/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 15.12.2015 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÁgÉ ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð ¸Á: §§¯ÁzÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV vÀ£ÀUÉÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è 2763 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À 47 N®Ø mÁªÀj£À «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬Ä PÁélgÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J¸ï JªÀiï ¥Ánïï JJ¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.