Facebook

Number of Visitors

Sunday, December 13, 2015

DAILY NEWS ON 13-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.12.2015

1] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.402/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134
   gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ J¹E UÁr £ÀA PÉJ: 28 J£ï: 3548 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹E UÁrAiÀÄ£ÀÄß CgÀPÉÃj CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ zÉêÀgÀ UÀÄr PÀqɬÄAzÀ wqÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ zÁn ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À mÁmÁ J¹E UÁrUÉ PÀÄjªÀÄj CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ºÁAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæPï ºÁQ mÁmÁ J¹E UÁr ¥À°Ö ªÀiÁr UÁrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ 1) dPÀÌ¥Áà vÀA, «oÉÆèÁ UÉÆÃqÉPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð 2) DPÁ±À vÀA, PÀ®è¥Áà UÉÆÃqÉPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 14 ªÀµÀð ¸Á,, E§âgÀÄ PÉÆmÁß¼À EªÀjUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4-5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¤Ã® vÀA, VgÀªÀÄ®è ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀªÀÄäA¢PÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj vÀA, AiÀÄ®è¥Áà UÉÆÃqÉPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 1-1/2 ªÀµÀð ¸Á,, E§âgÀÄ PÉÆmÁß¼À vÁ,, EAr E§âjUÀÆ vÀ¯ÉUÉ PÀÄwÛUÉUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹, ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ UÁr ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà VgÀªÀÄ®è vÀA, ªÀiÁ¼À¥Áà ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á,, PÉÆmÁß¼À vÁ,, EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.403/2015 PÀ®A. 307. 302 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ zÀÄAqÀ¥Àà vÀA|| CA§tÚ @ ¹zÀÝ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÀw EªÀ½UÉ ªÉÄÊvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ©üêÀĹ vÀA|| §¸À¥Àà DºÉÃj EvÀ£À ªÀÄUÁ ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ UÀnÖ (¤±ÀÑAiÀÄ) ªÀiÁrzÀÝPÉ 1 £Éà (zÀÄAqÀ¥Àà) DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÉÄÊvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA|| gÁªÀÄ ZÀªÁít EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÉÄÊvÀ ©üêÀĹ EªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ dA¨É¬ÄAzÀ DgÉÆæ zÀÄAqÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹. PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÉÄÊvÀ ©üêÀĹ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ 2 (¸ÀAvÉÆõÀ) £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉÊ »r¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 £Éà zÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzÉ dA¨É¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà vÀA|| §¸À¥Àà DºÉÃj ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw|| »AzÀÄ PÀÄgÀ§gÀ ¸Á|| ºÀAZÀ£Á¼À vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.401/2015 PÀ®A. 34. 38 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 1] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA|| ¸ÉêÀÅ ZÀªÁít 2] ¸ÉêÀÅ vÀA|| PÉøÀÄ ZÀªÁít (¥sÀgÁj) ¸Á|| E§âgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ   ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÀgÀPÁj ±ÉgÉ N®Ø mÁªÀíjãï (N.n)   PÀA¥À¤AiÀÄ 42 «¹Ì qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw f.f ©gÁzÁgÀ ªÀÄ.J.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.323/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ ºÀjñÀ vÉÆgÀUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀļÀvÀÆÛgÀÄ, vÁ;f: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. ºÁ,ªÀ: ¹AzÀV F DgÉƦvÀ£ÀÄ qÁ°áãïzsÁ¨Á ªÀiÁå£ÉÃdgÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ  «¹Ì, ©ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀÄä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄÄgÀ£Á¼À. ¦.L f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼À, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.324/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á||ªÁ£À¹ vÁ||PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè GqÀ¦ ºÁ||ªÀ|| gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J F DgÉƦvÀ£ÀÄ VæÃ£ï ¥ÁPÀð zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ¤zÀÄÝ,  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ «¹Ì, ©ÃgÀ  vÀÄA©zÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä zsÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄÄgÀ£Á¼À. ¦.L f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼À, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.167/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 14.50 UÀAmÉUÉ gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät zÁ±Áå¼À ¸Á: §£ÀÆßgÀ vÁ; CxÀtÂ. ºÁ.ªÀ.PÀqÀt ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ PÀqÀt UÁæªÀÄzÀ ¦ AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdzÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj UÀªÀoÁtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 2800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï. © ªÀļÀUÉÆAqÀ¦ J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.364/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 13.12.2015 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁåPÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 9 ¸Á|| J®ègÀÆ vÁA¨Á F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁl vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ JgÀmÉî mÁªÀgÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ¹QÌzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 42,00/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦,J¸ï.L PÁ¸ÀÆ EAr ¦,J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.26/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

           ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 05.15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ-C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-55 jAzÀ 60 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ. J°èAzÀ¯ÉÆà §,¨ÁUÉêÁr vÁ®ÆQ£À ªÀĸÀÆw UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ HgÀ°è ©üPÉë ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ w£ÀÄßvÁÛ EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉÃzÀ 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ DvÀ£À PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ §ºÀ¼Éà vÁæ¸À ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ f¯Áè D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆzÀgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPÀ. vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§. £ÀzÁ¥sÀ. ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÆw vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.