Facebook

Number of Visitors

Monday, December 7, 2015

DAILY NEWS ON 07-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.12.2015


1] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.393/2015 PÀ®A. 279. 304(J), 427 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J: 28 JA: 6883 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀd¤PÁAvÀ vÀA, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ dUÀzÁ¼À ¸Á,, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àfw£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ vÉÆÃgÀ« PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J: 03 EeÉ: 4479 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄUÀ먀 §AzÀÄ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® J¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃV ¥ÉmÉÆæî ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁPÁ£À ªÀÄUÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀA, ®PÀÌ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á,, vÉÆÃgÀ« EvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ DV PÁ® PÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà vÀA, ©ÃgÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®PÁj vÀA, gÁAiÀÄ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á,, vÉÆÃgÀ« vÁ,, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.389/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉUÉ 1)gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ qÉÆç¼É UÀ°è 2) ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁºÀÄ£ÀUÀgÀ  ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ï 3) ©üêÀÄ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-ZÀºÁ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ®Qëöäà £ÀUÀgÀ 4) C¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀÄ®Äè ©Ã¼ÀV ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr ªÀÄÄAqɪÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ 5) gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀªÀ½ ªÀAiÀiÁ- 22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ZÀºÁzÀ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ºÀ¼É PÀÄA¨ÁgÀ Nt 6) ¤wãÀ vÀAzÉ ¸ÀÄRzÉê ÀªÀĺÉÃAzÀæPÀgï ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr 7) ²æñÉÊ® vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÉå¥Àà ªÀqÉÆÃqÀV ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-ªÀqÁ¥sÉÆãÀ PÀA¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J¸ï¦ D¦Ã¸À »AzÉ ºÉÆøÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt 8) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀiÁ£É ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- CmÉÆà ZÁ®PÀ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J¸ï¦ D¦Ã¸À »AzÉ ºÉÆøÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt 9) PÀȵÁÚ vÀAzÉ CgÀ«AzÀ ZÀÀªÁít ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀªÀ½UÉÃmï ±ÁºÀÄ£ÀUÀgÀ 10) gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ²PÉð ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ï qÉÆç¼ÉUÀ°è 11)¥sÀAiÀiÁd £Á®§AzÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F 11 d£ÀDgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ r¹ D¦üøÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 25,710/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï © ¥Ánî ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ)f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ J.J¥sï. £ÀA.16/2015 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ eÁ½

          ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ §¼ÀV£ÀeÁªï 2:00 UÀAmÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁè¹ÃPÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ C:£ÀA: 6 gÀ°èAiÀÄ CAzÁdÄ 30,00,000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä CAUÀrAiÉƼÀUÉ DPÀ¹äÃPÀªÁV J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¢AzÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉà fêÀ ºÁ¤ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀ¢¯Áè, CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà PÀUÉÆÎqÀ, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV ºÀ¼Éà J¸ï.©.L gÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.