Facebook

Number of Visitors

Sunday, December 6, 2015

DAILY NEWS ON 06-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.12.20151] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 238/2015, PÀ®A: 302, 201 L¦¹         
¢£ÁAPÀ: 08/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀgÀÄ1) ¸ÀĸÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÉæêÀĹAUï ZÀªÁít, 2)gÉÃSÁ vÀA¢ ¥ÉæêÀĹAUï ZÀªÁít, ¸Á: E§âgÀÄ GPÀÌ° vÁAqÁ 3) gÀWÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ PÀtªÉÄñÀégÀ @ ²ÃAWÉ, ¸Á: PÀtªÉÄñÀégÀ, vÁ: eÉêÀVð.4 ²æÃPÁAvÀ vÀA¢ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀ£ÉÆß½î ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ C £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¼À UÀAqÀ ¥ÉæêÀĹAUï ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹Ã£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÀ DgÉÆæ C £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ ¤Ã¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼À eÉÆvÉUÉ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ ªÉAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ¤Ã¯Á¨Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ C £ÀA 1 jAzÀ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ£ÀºÀ½î vÁAqÁ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀjUÉ J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À PÉ£Á¯ïzÀ°è MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C£ÀÄߪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ªÀiÁzÉë UÀAqÀ ªÉAPÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

   2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 221/2015 PÀ®A: 279, 304 (A) IPC & 187                                                         M.V.Act          
¢£ÁAPÀ: 04/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ; 05/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J.¹.E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ºÀ¼É J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GqÀ¦AiÀÄ ¸ÀzÁ²ªÀ ±ÉÃnÖ EªÀgÀ vÉÆlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ ºÀÄ®UÉ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É¼ÀUÀ¯ï vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀÄ®UÉ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ¨É¼ÀUÀ¯ï vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ºÁ||ªÀ|| ºÀÄ®ÆègÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 391/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 JA.«í. DåPÀÖ          
¢£ÁAPÀ: 04/12/2015 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J: 28 EeÉ: 7776 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ GvÁß¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ GvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ E¨Á滪Àiï¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ zÁåªÀĪÁézÉë zÉêÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà vÀA, UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £Á« ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð ¸Á,, GvÁß¼À EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 04/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ CzÉ. ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀA, FgÀ¥Áà £Á« ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: PÀnAUÀ CAUÀr ¸Á,, GvÁß¼À vÁ,, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2015 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 160/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹.               
¢£ÁAPÀ 15/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00  UÀAmÉEAzÀ ¢:16-11-2015  gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ªÉÄãÀ PÉ£Á®PÉÌ PÀÆræ¹zÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 33,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À mÁåPÀìªÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ K¼ÀƪÀj JZï ¦ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ MAzÀÄ 2] ®Qëöäà PÀA¥À¤AiÀÄ 5 JZï ¦ D¬Ä¯ï EAf£À MAzÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ £À©¸Á§ E¨Áæ»AªÀĸÁ§ ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À EªÀ£À 1] ¯ÉÆé PÀA¥À¤AiÀÄ 5 JZï ¦ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ MAzÀÄ 2] ¹ Dgï L PÀA¥À¤AiÀÄ K¼ÀÆgÀªÀj JZï ¦  PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ MAzÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ µÀtÄäR  zsÀƼÀ¥Àà »gÉÆÃ½î ¸Á: ¸ÀÄgÀVºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 161/2015 PÀ®A.  78[111] Pɦ DåPïÖ

         ¢£ÁAPÀ 5/12/2015 gÀAzÀÄ 12:00 CªÀgÀìPÉÌ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¹zÀÄÝ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÆègÀ  2]ZÉAzÀÄ QtV ¸Á: E§âgÀÄ D®ªÉÄî EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ N:¹ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ gÉÆÃR ºÀt 630=00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ N¹ aÃn, MAzÀÄ ¥É£Àß d¥ÀÛªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉF §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L D®ªÉÄî ¦ J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.12.2015 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.