Facebook

Number of Visitors

Friday, December 4, 2015

DAILY NEWS ON 04-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 04.12.20151] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.352/2015 PÀ®A. 78(3) PɦDåPïÖ
       ¢£ÁAPÀ: 03/12/2015 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ vÀA UÀAUÀ¥Àà vÀ½î ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸Á¯ÉÆÃlV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆÃqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ¨ÁA¨É N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 300-00 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ EAr ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
               
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 313/15 PÀ®A: 78(3) PɦDåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ: 03/12/2015 gÀAzÀÄ 19:45 WÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ                   PÀȵÁÚ ZÀAzÁæªÀÄ F¼ÀUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è(©.PÉ), vÁ: ¹AzÀV£ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] gÉÆÃR ºÀt 600/-gÀÆ. 2] PÀj ªÀĹAiÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï-MAzÀÄ, Q: 0:00 gÀÆ. 3] ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ. Q: 0:00 gÀÆ. F §UÉÎ ²æà n.J.UÀªÀ½, J.J¸ï.L. ¹AzÀV ¦.J¸ï.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.124/2015 PÀ®A. 78(3) PɦDåPïÖ         
¢£ÁAPÀ: 3/12/2015 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1 ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÀtªÉÄñÀégÀ 2]ºÀĸÉãÀ¨Á±Á vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ £ÁUÁA«. E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄt±Áå¼À DgÉƦvÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ UÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÉAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J.J¸ï. PÀmÁ« JJ¸ïL D®ªÉÄî ¦.J¸ï.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2015 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.387/2015 PÀ®A. 32.34, KARNATAK
     EX.ACT.         

 ¢£ÁAPÀ:03-12-2015  gÀAzÀÄ  0805 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼É±ÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀjäÃl E®èzÉ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉÃmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ  vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁrzÀ  PÁ®PÉÌ ªÀiÁ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] N®Ø lªÀj£ï PÀA¥À¤  «¹Ì vÀÄA©zÀ 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 8 gÀnÖ£À ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥Àæw ¨ÁPÀìzÀ°è 48 mÉÃmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ 384 mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 22,579/gÀÆ  F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ; §¸ÀªÀgÁd JªÀiï ¥Ánî EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.