Facebook

Number of Visitors

Thursday, December 3, 2015

DAILY NEWS ON 03-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.12.20151] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.349/2015 PÀ®A. 498(J), 304(©) gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3
    & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 02.12.2015 gÀAzÀÄ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀA. w¥ÀàtÚ ªÀqÀØgÀ. 2) CA§Ä (DgÉÆæ £ÀA:1: £ÉÃzÀªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀj.) 3) ¸ÀAvÉÆö UÀA. ¹zÀÝ¥Àà ªÀqÀØgÀ. (DgÉÆæ £ÀA:1: £ÉÃzÀªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀj.) 4) vÁgÁ¨Á¬Ä UÀA. £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ. (DgÉÆæ £ÀA:1: £ÉÃzÀªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀj.) ¸Á|| J®ègÀÆ UÉƼÀ¸ÁgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÁ UÀA. £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ. EªÀ½UÉ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÁ ªÀqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ UÀA. £ÁUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ. ¸Á|| UÉƼÀ¸ÁgÀ EªÀ¼ÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ £ÁUÀAiÀÄå vÀA. ªÉAPÀAiÀÄå zÉêÀgÀªÀĤ. ¸Á|| AiÀÄqÁæ«Ä. ¸Á|| eÉêÀgÀV. f|| PÀ®§ÄVð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
               
2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.350/2015 PÀ®A. 354. 376 gÉ/ªÀÅ 511 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ¨Á±Áå ºÀ½îPÀgÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¨sÀAiÀÄ §AzÀAvÉ DUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ £ÀqÀĪÀÅzÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁ½ ±ÉPÁ DVgÀºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁ½ ±ÉPÁ ©r¸ÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ UÁ½ ©r¸ÀĪÀ £ÉÃ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀ½¹ ¨ÁV® M¼À aî ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÀtÄÚ ªÀÄÄaѹ ªÉÆèÁ¬Ä® zÀ°è PÀÄgÁ£À PÉüÀ®Ä ºÀaÑ CªÀ½UÉ ºÀmï ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À mÉÆAPÀPÉÌ PÉÊ ºÁQ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÀÛ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »ZÀÄPÀÄvÁÛ Q¸Àì PÉÆlÄÖ PÁmÁzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ PÀ«vÁ @ gÉõÁä UÀAqÀ ¨Á±Áå ºÀ½îPÀgÀ ¸Á: EAr gÉêÀ¥Àà£À ªÀÄrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.385/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 02.12.2015 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ 1] ªÀ²ÃªÀÄ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ CUÀ¹ 2] C±ÉÆÃPÀ  zÀvÀÄÛ U˽ ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á|| ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ï 3] ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÀzÀA. ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÉãÁ PÁ®¤. 4]GzÀAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ZÀªÁít.ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À°§ÄgÀeïgÉÆÃqÀ qÉÆç¼ÉUÀ°è 5] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CqÀQ UÀ°è 6] QgÀt vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ U˽.ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ qÉÆç¼ÉUÀ°è F DgÉƦvÀgÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ CvÁ®nÖ gÉÆÃrUÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ zÀQët ¨ÁdÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°èè £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 12,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÀĤïï Dgï PÁA§¼É ¸ÀPÀð¯ï   ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.