Facebook

Number of Visitors

Wednesday, December 2, 2015

DAILY NEWS ON 02-12-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.12.20151] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.127/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ SÉêÀÄÄ vÀAzÉ £ÁxÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®A¨Át ¸ÁB ¨sÀÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥Á¸ï, ªÀ ¥Àj«Ämï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀAnæ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÁQÃlUÀ¼À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÀÆvÀ£Á¼À PÉ.JA.J¥sï. qÉÊj PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÉ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¥Àæ¢Ã¥À ªÁAiÀiï vÀ¼ÀPÉÃj ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.159/2015 PÀ®A. 323. 353 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ
    C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®PÀÄ vÀA/ ¹zÀVgÉ¥Àà @ ªÀÄÄjUÉ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð ¸Á:fUÀfêÀtV EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ  ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2704=8/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£À «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 46 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÁzÀ°è ¹PÀÌ ªÀiÁ®£ÀÄß £ÀªÀÄä fÃ¥ÀzÀ°è ElÄÖ ¹¦¹-459 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæüvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä fÃ¥ÀzÀ°è PÀÄr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ ¹¦¹-459 £ÉÃzÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹¦¹-459 £ÉÃzÀªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°è £ÀÄV¹ £À«ÄäAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ,   JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.315/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ F 1) eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ d¯Á¤ ªÀÄįÁè, 2) C§Äݯï£À© vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ D¼ÀAzÀ, 3) ¨Á±Áå vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÁ°PÁgÀ, 4) ªÉÄʧƧ vÀAzÉ C«ÄãÀ¢£À ªÁ°PÁgÀ, 5) ªÉÄʧƧ vÀAzÉ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ £ÁzÀ,  J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 13,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.347/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ @ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ VtÂÚ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃgÀÆV F DgÉÆævÀ£ÀÄ »gÉÃgÀÆV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛÃgÀ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt N ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 650 gÀÆ, JgÀqÀÄ N,¹ aÃn , MAzÀÄ ¥É£ÀÄß, ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 650/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà : DgÀ «í ¸ÁªÀ¼ÀV ¹ ¦ L EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.384/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ F 1] UËqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ G¥ÁàgÀ  ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð 2] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÁ°  ªÀAiÀiÁ 42  ªÀµÀð 3] FgÀtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀªÀÄ®è¥Àà ªÁ°  ªÀAiÀiÁ 30  ªÀµÀð 4] ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®QAzÁæAiÀÄ ªÀÄrPÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð 5] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 50  ªÀµÀð ¸Á:J®ègÀÆ ªÀqÀªÀqÀV F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4220/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.©.UËqÀgÀ, ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) §.¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.111/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 24/11/2015 gÀAzsÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀjPÉëUÉ J¸ï. © Dlìð PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ¥ÀjPÉëUÉ ºÁdgÁV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ªÀĺÁzÉêÀ vÀA/ PÀ®è¥ÀàUËqÀ ¥Ánî  ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð ¸Á: §§¯ÉñÀðªÀgÀ vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.348/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå: gÀ«ZÀAzÀæ vÀA §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ®V ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á; »ÃgÉEAr FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ qÀÆPÉÆêÀiï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ gÀÆnUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ PÀªÀiÁ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ®V ¸Á: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.10/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
          ¢£ÁAPÀ: 30.11.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀ½UÉ £Á®vÀªÁqÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV 108 zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlzÀ ²æà ºÁ£ÀUÀ®è PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR°¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ªÀqÀØgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ VjAiÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.17/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
          ¢£ÁAPÀ: 30.11.2015 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ  ¢: 01.12.2015 gÀAzsÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÄAqÀ¥Àà vÀA/ CªÀÄðAtÚ PÁ¼ÀV ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ GzÉÆåÃUÀ ;: ªÀÄAl¥À PÉ®¸À  ¸Á: gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ «zÀÄÝ  SÁ¸ÀVAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ zÀªÁSÉ£ÉUÉ vÉÆÃj¹zÀªÀgÀÄ UÀÄt DVgÀ°®è   CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀðªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ PÀ©âÃtzÀ ¸À¼Á¬ÄUÉ vÀ£Àß ±Àlð¤AzÀ   vÀ¤ßAzÀ vÁ£É GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ vÀA /zÀÄAqÀ¥Àà PÁ¼ÀV ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ¸Á: gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2015 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.