Facebook

Number of Visitors

Sunday, November 29, 2015

PRESS NOTE ON 29-11-2015

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 29.11.2015


ªÀÄmÁÌ ¸ÀºÀ-§ÄQÌUÀ¼À §AzsÀ£À


         RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÁ½ ªÀiÁr¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ¸ÀºÀ-§ÄQÌ 1) ªÀÄzÁgÀ¸Á§ vÀA. C°¸Á§ PÀÄgÉò ¸Á|| «Ä¤ªÀiÁzÀgÀ NtÂ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß «Ä¤ªÀiÁzÀgÀ NtÂAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 2,150 gÀÆ¥Á¬Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÀ-§ÄQÌ 2) C£ÀégÀ vÀA.E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á|| UÁåAUï ¨ÁªÀr, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£À£ÀÄß UÁåAUï ¨ÁªÀr NtÂAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 9,500 gÀÆ¥Á¬Ä d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ J.¦.JA.¹ ºÁUÀÆ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


       ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L, r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ j¸Á®zÁgÀ, ¢£ÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆ½î ºÁUÀÆ ±ÀgÀtÄ LºÉÆüÉî gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.