Facebook

Number of Visitors

Saturday, November 14, 2015

PRESS NOTE ON 14-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.11.2015


¸ÀASÉå: 50/2015

n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÆqïì ªÁºÀ£À PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À

EwÛaUÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: GA-04 T-2761  ºÁUÀÆ ¨ÉÆïÉÃgÉÆà ¦Pï C¥ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA:  KA-28 B-1345  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æÃ. ¦.PÉ.¥Ánî rJ¸ï¦ § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13.11.2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C§Æ§PÀgÀ @ §PÀÄæ @ gÁeÁ vÀA: ¨Á¨Á¸Á§  SÁf   ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á:vÁ½PÉÆÃn EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA: GA-04 T-2761    £ÉÃzÀÄÝ  C:Q: 10 ®PÀë   gÀÆ ºÁUÀÆ ¨ÉÆïÉÃgÉÆà ¦Pï C¥ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA:  KA-28 B-1345  £ÉÃzÀÄÝ  C:Q : 5 ®PÀë gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA: 261/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁUÀÆ ¨ÉÆïÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA: 220/2015 PÀ®A: 379  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀݪÀÅ.

¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ 1] ²æà PÉ.J¸ï.ºÀnÖ ¹¦L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ 2] ¥ÀgÀ±ÀÆgÁªÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦ J¸ï L (¹.©) vÁ½PÉÆÃl  ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ  Dgï J¸ï ¥Ánî ¹¦¹-1300,  J¸ï ¹ gÀrØ ¹¦¹-496, © PÉ UÀÄrªÀĤ ¹¦¹-1207, JªÀiï J¯ï ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À ¹¦¹ 620 gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèöåX¸À¯ÁVzÉ.