Facebook

Number of Visitors

Friday, November 27, 2015

DAILY NEWS ON 27-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.11.20151] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.312/2015 PÀ®A. 279.338.304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÉÊzÀįÁè °AUÀAiÀÄå zÀĪÀiÁän, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸À¥sÁj PÁgÀ £ÀA: JªÀiï.JZï-50/J-3123 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÆgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-PÀ®§ÄgÀV J£ï.JZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀ£Àß JzÀÄjUÉ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆgÀlV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ «gÉñÀ ¤AUÀtÚ ªÀÄÄzÁÝ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀqÀPÉÆüÀ FvÀ£À PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è »A§¢ PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä PÉʯÁ¸À ¨sÉÊ®¥Àà ¸ÀgÀqÀV, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀÄ FvÀ£À PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß   ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÊ®¥Àà ¸ÀgÀqÀV. ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀÄ,  vÁ: eÉêÀgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.165/2015 PÀ®A. 363 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 4-5 d£À zÀµÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÞñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ PÀjPÀ©â ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ eÁ®ªÁzÀ¢AzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ UÀÄgÀtÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀjPÀ©â ¸Á|| eÁ®ªÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.378/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ 1] w¥ÀàtÚ vÀA. ¸ÀAUÀ¥Àà ¹£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð 2] gÁeÁ¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ©Ã¼ÀV 3] C±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ¸Á|| J®ègÀÆ UÉÆüÀ¸ÀAV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ JA§ N. ¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1110/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 20/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ :- «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÉÆîUÉÃj ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV EvÀ£ÀÄ ºÁf vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀĸÀ½ ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ£Á® zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà PÀÆZÀ¨Á¼À ¸Á|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 38/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É AiÀÄvÁxÀð ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÀÄ,  ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞªÀiÁAzsÀåªÀżÀîªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:26.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÉà CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV £Á®vÀªÁqÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV 108.zÀ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ¤UÉ CA§Ä¯É£Àì¢AzÀ E½¸ÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ F ¢ªÀ¸À ¢:26.11.2015 gÀAzÀÄ 16.10 CªÀ¸ÀðPÉÌ, ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè.  CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸Á«wæ  UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÁ¼ÀUÀÄAr ªÀAiÀiÁ:52 ªÀµÀð ¸Á:gÀPÀ̸ÀV vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.