Facebook

Number of Visitors

Thursday, November 26, 2015

DAILY NEWS ON 26-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015


1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.308/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉUÉ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Àà CAPÀ®V, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2) ±ÀgÀt¥Àà ªÀįÉèñÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV mÉ°PÁA D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ. F DgÉÆævÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 510/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.379/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ eÁ£À¹AUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:GvÁß¼À vÁAqÁ F DgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ£À¹AUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:GvÁß¼À vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï E®èzÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß UÉÆêÁ gÁdå¢AzÀ MlÄÖ 141 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 7755 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JA.©.C¸ÉÆÃzÉ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.124/2015 PÀ®A. ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ.
             ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ®Qëöäà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ, J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ d£ÁzÀð£À vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½ ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 42/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ PÁ¹A¥ÀmÉî vÀA. C«ÄãÀ¥ÀmÉî ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄ¥ÁàªÀ¹ÛAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è.  £À£ÀUÉ £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÀÄ J¥ÀÄë ¢ªÀ¸À £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¸ÀgÀPÁjà zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁjà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄzÁå£À 4=00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ºÀ¸À£À¥ÀmÉî vÀA. SÁ£À¥ÀmÉî ¥ÀmÉî ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á|| GvÁß¼À vÁ®ÆPÀ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 43/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA. ªÀÄ®PÁd¥Àà ¨ÉÊgÀªÁqÀV ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¸ÀgÀPÁjà zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁjà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®PÁd¥Àà vÀA. ²ªÀ¥Àà ¨ÉÊgÀªÁqÀV ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| CgÀ½ZÀAr vÁ®ÆPÀ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 26/2015 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡.
         ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ©Ã®Ä vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-45 ¸Á: EAZÀUÉÃj PÀ¯Áå¼À vÁAqÉ EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢ zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, C®èzÉ ªÀiÁf UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ, C®èzÉ FUÀ ¸ÀzsÀåPÉÌ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå¼ÀÄ EzÀÄÝ »ÃUÁV ©Ã®Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è M¼ÉîAiÀÄ UÀÄt £ÀqÀvÉ ªÀżÀî£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÉÆÃUÀå ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁV PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw: ±ÁgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©Ã®Ä ZÀªÁt ¸ÁB EAZÀUÉÃj PÀ¯Áå¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.