Facebook

Number of Visitors

Monday, November 23, 2015

DAILY NEWS ON 23-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.11.20151] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.222/2015 PÀ®A. 279,337,338, 304(A) IPC and 134,187
     IMVAct 

         ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ   ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è. AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÉAUÀ®UÀÄwÛ PÀqɬÄAzÀ UÀ®UÀ° PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ §§¯ÁzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §§¯ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ G¥À஢¤ß PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA;PÉJ-28/E¹-6740 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÄÊvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀA:ªÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ;35 ªÀµÀð ¸Á:G¥À஢¤ß ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ «oÀ×® vÀA:AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀjUÁgÀ ªÀAiÀiÁ;45 ªÀµÀð ¸Á: UÀgÀ¸ÀAV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA:AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ;50 ªÀµÀð ¸Á:CdÄðtV EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ£À PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ ºÁ¬Ä¹ ¨Áj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «oÀ×® vÀA:AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀjUÁgÀ ªÀAiÀiÁ;45 ªÀµÀð ¸Á: UÀgÀ¸ÀAV EªÀ£À ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA:AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ;50 ªÀµÀð ¸Á:CdÄðtV EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝ, EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA:¥ÀgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:G¥À஢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2]EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 343/2015 PÀ®A: 380, 454,457 L ¦ ¹
         ¢£ÁAPÀ 19/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:21/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁélðgÀìzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV weÉÆÃjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ M¼ÀUÀqÉ ElÖ gÉÆÃR ºÀt 20,000 gÀÆUÀ¼ÀÄ 45 UÁæA zÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀUÀ¼ÀÄ ,150 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ , »ÃUÉ 1,21,700 gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw: gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ §£ÀºÀnÖ ¸Á|| vÁA¨Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3]EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.40/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡


      ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ :22/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08;15  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA SÁåvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| vÉ£Àß½îà vÁ|| EAr FvÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀzÀ JtÂÚ PÀÄrzÀÄ D §UÉÎ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22/11/2015 ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-30 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ  F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| vÉ£Àß½î vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA.35/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

       FUÀ 5-6 ¢ªÀ¸À »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 22/11/2015 gÀAzÀÄ 10;30  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è  ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ  ªÀAiÀiÁ 35-40  ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ J°èAiÉÆà ªÉÄãï PÉãÁ®zÀ ¤ÃgÀ°è ºÉÃUÉÆ  ©zÀÄÝ, ªÀÄļÀV  PÉãÁ®zÀ  ¤ÃgÀ°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  UÀÄvÀÛgÀV ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ PÀȵÁÚ JqÀzÀAqÉAiÀÄ ªÉÄ£ï PÉãÁ® 11 £Éà r¸ÀÄÖ§Æålgï UÉÃnUÉ ºÉÆA¢ ¤AwgÀĪÀ  ¥ÀÆwð PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°è  zÉúÀªÀÅ zÉÆgÉwzÀÄÝ  ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖ EgÀzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀzÀ PÉƼÉAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ  ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ  EgÀĪÀÅzÁV ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà. .©gÁzÁgÀ  ¸Á|| §Al£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.