Facebook

Number of Visitors

Saturday, November 21, 2015

DAILY NEWS ON 21-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.11.2015


1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.373/2015 PÀ®A. 279.337.338.304(J) L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 4.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ qÀ¨Áâ ¯Áj £ÀA JA.JZï: 04 J¥sï.eÉ: 3515 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÊvï: gÁªÀÄ«¯Á¸À  gÁd§gÀ vÀA, PÀ®Äè gÁd§gÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á,, rºÁ f¯Áè: DdªÀÄWÀqÀ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ gÁdå FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ qÀ¨Áâ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ gÁdºÀA¸À §¸ï £ÀA PÉ.J: 42 J¥sï: 958 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ VjñÀ vÀA, ©üêÀÄ¥Áà £ÁUÁ« ¸Á,, ºÀħ⽠r¥ÉÆà £ÀA-3 FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ J£ï.JZï: 13 gÉÆÃqÀ qÉƪÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À eÉÊ»AzÀ zÁ¨Á ºÀwÛgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ JzÀÄgÀħzÀgÀÄ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ qÀ¨Áâ ¯Áj ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁPÁ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï ZÁ®PÀ VjñÀ £ÁUÁ« ºÁUÀÆ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ 1) F±ÀégÀ¥Áà vÀA, ªÀÄ®è¥Áà PÀ®PÉÃj 2) GªÀiÁ UÀA, F±ÀégÀ¥Áà PÀ®PÉÃj 3) UÀuÉñÀ vÀA, £ÁUÀ£ÁxÀ ²gÀ¸ÀÆ®  4) ¸ÁUÀgÀ vÀA, gÀtÄf UÉÆÃqÀPÉ. ¸Á,, J®ègÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ J®jUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄ,Ý EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁªÀiÁ£ÀAzÀ vÀA, NA¥ÀæPÁ±À  eÁw: »AzÀÄ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: QèãÀgÀ ¸Á,, rºÁ vÁ,, ¸ÀzÀgÀ f¯Áè: DdªÀÄWÀqÀ gÁdå: GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.124/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: n.J£ï:30/J.qÀ§Äèöå:8214 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ªÉÄÊvÀ: ªÀiÁjAiÀÄ¥Àà£À ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| ªÉÄÃZÉj f|| ¸ÉîA gÁdå: vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÉÊ£Á¥À¯ï ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉÃqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, vÁ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌPÉÆArzÀÝjAzÁ §®UÀqÉ ªÉÄîPÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ºÀjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ M¼ÀV£À ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛªÉ C®èzÉ C®è°è ªÉÄÊPÉÊUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV eÁUÁzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¸ÀĨÁ¸À UËqÀ vÀA: ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| K¼ÀV ¦.JZï. vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.125/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
              ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 20.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ªÉÄÊvÀ: ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ¹zÀÝ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÆqÀV vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:28/F.JZï:2537 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¥Àà¤A§gÀV PÁæ¸À PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ  JzÀÄj¤AzÁ CAzÀgÉ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ¥sÁZÀÄð£Àgï PÁgÀ £ÀA: JA.JZï:14/¹.J£ï:7686 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ¹zÁæªÀÄ vÀA: «oÀ×® §AqÀUÀgÀ ¸Á|| zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ vÁ|| C¥sÀÓ®¥ÀÄgÀ f|| PÀ®§ÄVð EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ JzÀÄgÀÄ-§zÀÄgÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹgÀĪÀzÀjAzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ: ªÉÄÊvÀ: ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ¹zÀÝ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÆqÀV vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ - UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ, PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÀjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÁ®ªÀÅ ªÉƼÀPÁ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀĨÁ¸ÀUËqÀ vÀA: gÁeÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| PÀÆqÀV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.312/2015 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ
   187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï, ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA§gÀ PÉJ-28/nJ-8687 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀAqÀgÀUÀ®è PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl lA lA UÀÆqïì £ÀA§gÀ PÉJ-28/¹-2900 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQ̺Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ lA.lA zÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ PÁ¼À¥Àà vÀA¢ AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, £ÉÃvÁæ ªÀAiÀiÁ-7 ªÀµÀð, gÁªÀÄtÚ vÀA¢ PÁ¼À¥Àà £ÁUÀÆgÀ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ ¸ÀvÉÛ¥Àà ZÀ®ªÁ¢,GªÀiÁ²æà UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀ®ªÁ¢, «ÄãÁQë ªÀAiÀiÁ-5 ªÀµÀð ºÁUÀÆ lA lA.zÀ ZÁ®PÀ ²ªÀ¥Àà vÀA¢ PÁ¼À¥Àà £ÁUÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ºÀtªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà mÁæöåPÀÖgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ¸Á§tÚ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:ºÀAqÀgÀUÀ®è. vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.120/2015 PÀ®A. 25 (1) (J) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ C£Àìgï§ÄqÁØ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ¹AzÀV @ ¨ÁUÀªÁ£À, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| D®ªÉÄÃ¯ï ºÁ°|| ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛÃgÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ PÀAnæ jªÁ®égÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ fêÀAvÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä DUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è PÀAnæ jªÁ®égÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀBvÀB ²æà JªÀiï © C¸ÉÆÃzÉ, ¦L. r¹L© PÀbÉÃj, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.368/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ 1)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¨ÉÆÃvÀ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ- 26 ªÀµÀð ¸Á|| ªÉÄzÀPÀÌ vÁ|| ¸ÉqÀA f¯Áè PÀ®ÄâVð 2) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀÄzsÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ- 19 ªÀµÀð ¸Á|| ªÉÄzÀPÀÌ vÁ|| ¸ÉqÀA f¯Áè PÀ®ÄâVð 3) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå AiÉÆÃzsÀgÀ PÁ®¤ ¨ÉÊgÀªÀ £ÀUÀgÀ  (¥sÀgÁj) F DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ CxÀt gÀÛ¸ÉUÉ mË£ï ¥Áå¯ÉøÀ »A¢£À ¨ÁdÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 9,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.304/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ 1)  jAiÀiÁdºÀäzÀ SÁ¹ÃA¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À.  2) FgÀtÚ ²ªÀtÚ D¯Á¼À, 3) ÀĺÀªÀÄäzÀºÀ¤Ã¥À ªÉÄʧƧ RÄgÉù. 4) UÀeÁ£ÀAzÀ ®PÀÌ¥Àà UÀƼÀÆgÀ 5)gÀ¸ÀÆ® ¯Á¼ÉøÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: J®ègÀÆ ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀV-D®ªÉÄî ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ C±ÉÆÃPÀ vÀqÀ®V EªÀ£À PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw. ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


8] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.123/2015 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ:1] ²ªÁf vÀA; ©üêÀıÁå CPÀÌ®PÉÆÃl ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð ¸Á||| ²ÃgÀ£Á¼À vÁ|| EAr  EªÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄïɠ PÀ¯Áèöåt CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹.dÆeÁl §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  §gÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ N.¹.aÃn, ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA; UÉÆÃ¥Á® ¯ÁqÀ ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð ¸Á|| mÁPÀ½ vÁ|| zÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ CA§ÄªÀ N¹  §ÄQÌUÉ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ  F ªÉÄð£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 250/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.30/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
            ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀĤî @ ¹zÀÄÝ vÀA: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸À®UÀgÀ ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð, G-²PÀët, ¸Á: PÀ¼ÀîPÀªÀlV vÁ;f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀĪÀiï vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ªÀÄ°VzÁÝUÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀĤî FvÀ¤UÉ §® PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ DUÀ CªÀ¤UÉ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ wPÉÆÃmÁ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVªÀµÀÖgÀ°è C¯Éèà ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁªÀÄtÚ ¸À®UÀgÀ ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¼ÀîPÀªÀlV vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.