Facebook

Number of Visitors

Friday, November 20, 2015

DAILY NEWS ON 20-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.11.2015

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.119/2015 PÀ®A. 395. 307. 109 L¦¹.
             ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ CPÀÌvÀAVAiÀÄjUÉ §ÆvÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð£ÀA§gÀ 150/J1/3 £ÉÃzÀÝgÀ d«ÄãÀ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ DV F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉUÀ¼ÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ, AiÀiÁgÉÆà 5 d£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ «¼Á¸À PɼÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® §rzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ¨ÁVî vÉgÉ¢zÀÄÝ, zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀÄ vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¨ÉzÀj¸À°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁgÀÄ ¤ÃªÀÅ CAvÁ «ZÁj¹zÀÄÝ zÀgÉÆÃqÀPÉÆgÀgÀ ®PÁëöå C£ÀÄߪÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆnÖUÉ MzÁÝUÀ CªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ eÉÆqÀÄ J¼ÉAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,04,000= gÀÆ £ÉzÀÝ£ÀÄß §®Ä eÉÆj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, ®PÁëöå C£ÀÄߪÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ 5 d£À zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀÄ F PÀÈvÀå ªÀiÁrzÀÄÝÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄ¯É vÀ£ÀßzÀÄ ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, F §UÉÎ gÁdÄ vÀAzÉ §¸À¥Áà §£ÀÆßgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ jAUï gÉÆÃqÀ ¸ÀÄPÀÄ£À PÁ®¤AiÀÄ UÉÃl ºÀwÛÃgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.366/2015 PÀ®A. 504. 506. ¸ÀºÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)
    (10) J¸ï¹/ J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ 1989.
            ¢£ÁAPÀ: 11.11.2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ºÁUÀÆ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀA §¸À¥Àà EAr@PÀÄzÀj 2] UÁå£ÀªÀé UÀA ªÀÄ®è¥Àà EAr@PÀÄzÀj ¸Á:E§âgÀÆ ªÀÄÄvÀÛV F DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆA¢ EzÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ DgÉƦvÀ£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ D zÁjAiÀÄ£ÀÄß §AzÀÄ ªÀiÁr UÀ¼É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DzÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ CzÉà zÁjAiÀÄ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj E°è zÁj E¯Áè E¯ÁåPÉ ºÁ¬Äw CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÀ½UÉ ªÀiÁ¢ÃUÀ gÀAr CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÁr dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ eÁw JwÛ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á; £ÁUÀªÁqÀ vÁ; §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.366/2015 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

              ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ 17.10 UÀAmÉUÉ 1)ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ VjUÁA« ªÀAiÀiÁ 22 ªÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ2)§AzÉãÀ ªÁd vÀAzsÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ D®ªÉÄî ¸Á|| «AiÀÄ¥ÀÄgÀ vÁd¨ÁªÀr 3)ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ PÁPÀAqÀQ ªÀAiÀiÁ 50 ªµÀð ¸Á|| «AiÀÄ¥ÀÄgÀ vÁd¨ÁªÀr 4)RAiÀÄƪÀÄ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ªÀÄÄ£ÁߨsÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| ±Á°ºÀĸÉãÀ zÀUÁð 5) C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ SÁ¸À¨ÁUÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄ¢£Á £ÀUÀgÀ gÉÃrüAiÉÆà PÉÃzÀæ F DgÉƦvÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ £ÀªÀ¨ÁUÀ ¢AzÀ SÁeÁ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ EzÀÝ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 13,510/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.© ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ,¸ÀÄ) dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.121/2015 PÀ®A. 32. 34. 38 (J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæüvÀgÁzÀ: DgÉÆæüvÀ£ÁzÀ: 1] azÁ£ÀAzÀ vÀA: ©ÃgÀ¥Áà ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ 3057/- gÀÆ ¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À N®Ø vÀªÀgÀ£ï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅ MlÄÖ ¸ÉÃj 9 °Ãlgï 360 JAJ¯ï zÀµÀÄÖ DUÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ  F ªÉÄð£À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.UÀrØ ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.122/2015 PÀ®A. 32. 34. 38 (J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæüvÀ£ÁzÀ: 1] 1] £ÀÆgÀCºÀäzÀ vÀA: ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ 3543.68/- gÀÆ ¥ÉÊ QªÀÄäwÛ£À ««zsÀ PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EªÀÅ MlÄÖ ¸ÉÃj 9 °Ãlgï 180 JAJ¯ï zÀµÀÄÖ DUÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ 1365/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À £ÁPï-Omï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 13 ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ¥Àæ¢Ã¥À. ©ü¸É ¦J¸ïL r¹© «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ[ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ] EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.247/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 29.10.2015 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå vÀA. UÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ  ªÀAiÀiÁ- 28  ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æà UÀAUÀAiÀÄå vÀA/ ªÀiÁzÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| dĪÀiÁä ªÀĹâAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀÄA¨ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.211/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ FUÀ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀiÁ-67 ªÀµÀð ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ ºÁ||ªÀ|| ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀ «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.41/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
            ¢£ÁAPÀ: 07.11.2015  gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄvÀÄÛ vÀA. dUÀ£ÁxÀ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ CAUÀ«PÀ®£ÀÄ EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ UÉÆÃqÉUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQzÀ PÀA¢®Ä CPÀ¸Áävï eÁj ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄÄvÀÄÛ £À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, PÀA¢®zÀ°èzÀÝ aêÀÄt JuÉÚAiÀÄÄ ZÀ°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊvÀÄA§ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¸ÀgÀPÁjà zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁjà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ;  18.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É «£ÀºÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è F §UÉÎ dUÀ£ÁxÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 60 ªÀĵÀð ¸Á|| ¸ÀAPÀ£Á¼À J¯ï.n EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.