Facebook

Number of Visitors

Monday, November 16, 2015

DAILY NEWS ON 16-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.11.2015


1] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.360/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ 13.50 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ  ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ  PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-28 J¥sï- 1767 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqÉUÉ §®UÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà D®ÆgÀ ªÀAiÀiÁ 4 1/2 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV  FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà D®ÆgÀ ¸Á|| ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV vÁ:§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.365/2015 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA JA.JZï: 44/ r: 4217 ºÁUÀÆ mÉæöÊ° £ÀA JA.JZï: 44/ ¹: 457/458  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ©â£À  vÉÆÃrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÄræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ©Ãqï f¯Éè¬ÄAzÀ ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÀPÀÌj ¥ÁåPÀÖjUÉ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï. JZï: 13 gÉÆÃqÀ wqÀUÀÄA¢ HgÀ ¸À«ÄÃ¥À mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ MªÉÄä¯É fV¹ mÁæöåPÀÖgÀzÀ »A¢£À mÉæöÊ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ QgÀt vÀA, gÉÆûzÁ¸À UÁAiÀĸÀªÀÄÄzÉæ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á,, ®ªÀj vÁ,, PÉÃeï f: ©Ãqï (ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå) EvÀ¤UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀAzÀ£Á UÀA, QgÀt UÁAiÀĸÀªÀÄÄzÉæ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á,, ®ªÀj vÁ,, PÉÃeï f: ©Ãqï (ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.364/2015 PÀ®A. 302. 143. 147. 323. 354.
    gÉ/ªÀÅ 34  L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁdÄ EªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÁæöÖPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀĪÀ MAzÀÄ eÉÆÃrAiÀÄ ¸À®ÄªÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ eÉÆÃr PÀ¼À¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤AzÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý §A¢zÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ZÀªÁít EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä §A¢zÀÄÝ D ªÉüÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ MzÁjrzÀ ¹nÖ¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÉ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÆrè ºÁUÀÆ UÀÄAqÀUÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ, ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®zÉ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÀzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¹zÀÝ. DgÉÆæ £ÀA 4 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ ºÀ®Ìl CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀA|| gÁdÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ||35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| PÀĪÀÄlV vÁAqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.298/2015 PÀ®A. 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹AzÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÀ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-32.J¥sï-2085 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ §¹ì£À°è ElÖ ¸ÀÆl PÉøÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆlPÉøï£À°è  ElÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸ï §ÄPï, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävï 1,70,000/-gÀÆ. UÀ¼À. QªÀÄäwÛ£À ¸Àévï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦ÃgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, d®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.145/2015 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 14.11.2015  gÁwæ ¬ÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ 15.11.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9.30 £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀ¸ÉÜAiÀÄ   £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è EgÀĪÀ  £ÁåAiÀiÁAUÀ C¢PÁjUÀ¼À ¸À¨sÁ  ¨sÀªÀ£ÀzÀ   »A¢£À ¨ÁV®  eÉÆgÁV MwÛ M¼ÀPÀÆAr QwÛ AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁvÀgÀƪÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ  8000/- gÀÆ QªÀÄäw£À ¹Ö®zÀ 10 £À¼ÀzÀ ¥Éå¥À ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀÆnUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ  ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ  ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ  §¸À¥Àà PÀj¤AUÀ¥ÀàUÀƼÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ¥ÀæzÁ£À »jAiÀÄ ¹ªÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹eÉJA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.359/2015 PÀ®A. 457. 380 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 03.10.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 04.10.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉÆî¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß CUÀ®ªÀiÁr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr M¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ºÁQzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß CUÀ®ªÀiÁr ¸ÀtÚ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èlÖ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ zÉêÀgÀ ªÀiÁr£À°è zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ElÖ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ PÉÆÃvÀªÁ® ªÀAiÀiÁ 68 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ¨ÁæºÀät GzÉÆåÃUÀ DzÁAiÀÄPÀgÀ ªÀQîgÀÄ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ 128 zÀgÀ¨ÁgÀUÀ°è ¸ÀĺÁUÀ ªÀÄAl¥À gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.210/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀDAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 15.111.2015 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀA UÀAUÀ¥Àà ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï F  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ vÀ£Àß ¥Á£À±Á¥À ¨ÁdÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà «.¦. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.118/2015 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀDAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 15.111.2015 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ §zÀÄÝ ZÀªÁít, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ F  DgÉÆævÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §ÆvÀ£Á¼À vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ ¥ÉæêÀÄgÁd zÁ¨sÁzÀ°è, ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁtÂÃUÉ ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d¥ÁÛzÀ ªÀÄzÀå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ J¸ï, J£ï, CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL r¹© «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.118/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
            FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À  »AzÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À vÀAzÉAiÀiÁzÀ FgÀ¥Àà  vÀA; «oÉÆèÁ ºÀjd£À @ §£À¸ÉÆÃqÉ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: Cdð£Á¼À vÁ: EAr f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ FUÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  MAzÀÄ fÃ¥À£ÀÄß  ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ zÀ°èAiÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥sÉÊ£Á£ïìzÀ°èAzÁ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2-3 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® £ÀqɹzÁUÀ ªÀÄÄAzÉ fÃ¥À£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£ïìzÀªÀgÀÄ  ªÀÄgÀ½ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ C°è°è HgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ vÉÛãɠ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÄß vÀ£ÀPÀ  ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉ DVgÀÄvÁÛ£É ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA¢ FgÀ¥Àà ºÀjd£À@§£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á: Cdð£Á¼À vÁ:EAr f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.21/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
            ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015  gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÁ 16:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAV gÉÃtÄPÁ vÀA:C«ÄãÀ¥Àà PÉÆ£Á¬Ä ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßµÀ×PÉÌ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀAvÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ¥ÀvÁæ¸ÀPÉÌ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ AiÀÄAUÀ®PÉÌ ¥ÀvÀÛ®¢AzÁ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀAdÄ vÀA:C«ÄãÀ¥Àà PÉÆ£Á¬Ä ªÀAiÀiÁ:24 ¸Á:ªÀĸÀ©£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.