Facebook

Number of Visitors

Friday, November 13, 2015

DAILY NEWS ON 13-11-2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.11.2015


1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.143/2015 PÀ®A. 392 L¦¹.

        ¢£ÁAPÀ: 12-11-2015 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 13-10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ vÁ¬Ä PÀÆr  £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ vÀªÀÄä  gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ¥ÀÆeÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV  gÁªÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸Àì ¸ÁÖ¥À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ  ¦AiÀiÁ𢠠JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ 30-35 ªÀAiÀĹì£À AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ CzÀgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ  40 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£À ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøïUÉ PÉÊ ºÁQ CzsÀðªÀÄzsÀð ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä §AUÁgÀzÀ  ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 01 PÀjªÀÄt ¥ÀƤ¹zÀÄÝ, vÀÆPÀ 40 UÁæA CQ: 1,00,000/- §AUÁgÀzÀ CzÀðªÀÄzÀð ºÀjzÀ  £ÀPÉè¸À 01 vÀÆPÀ 4 UÁæA CQ: 10,000/- F §UÉÎ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ  ªÀÄ®è¥Àà  §rUÉÃgÀ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ±ÀºÀgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÉºÀgÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.. 218/2015,PÀ®A: 279, 304(A)  L¦¹.
        ¢£ÁAPÀ: 11/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 07.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ,  ¸ÁgÀªÁqÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄïÉ, ¸ÁgÀªÁqÀ zÁn «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÀįÉèò vÀA:§ÆªÀÄUÉÆAqÀ £ÁnÃPÁgÀ ¸Á:²gÀ¸ÁåqÀ vÁ:EAr PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ-42/J¥ï-949 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß ¸ÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÁgÀªÁqÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ CAzÁdÄ 1 Q«Ä CAvÀgÀzÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁRAqÀQ PÀqÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¨Á§Ä vÀA:²ªÀ¥Àà PÀ®§ÄQð ªÀAiÀiÁ;32 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/JZï-8843 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÆRPÉÌ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀtºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ F ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA:¨Á§Ä PÀ®§ÄQð ¸Á:PÁRAqÀQ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 337/2015 PÀ®A; 279 304[J] L.¦.¹.

         ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ 12/11/2015 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ @ PÀÄAzÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á; PÉÆlªÀÄÄZÀV vÁ; f; UÀzÀUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 26/nJ 4555 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 26/ nJ 4555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAr- »gÉÃgÀÆV ¹¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAr ¥ÀlÖtzÀ ¦æÃw ºÉÆÃmÉ®zÀ ªÀÄÄAzÉ »gÉÃgÀÆV PÀqɬÄAzÀ EAr §¸ÁÖöåAqÀzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÃ¯É Kj¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¥ÀÄnzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀÄzÀåzÀ UÁ°AiÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ DVzÀÝjAzsÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ºÀÄ°UÀ¥Àà vÀA AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á; PÉÆlªÀÄÄZÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. UÀÄ:£ÀA: 156/2015 PÀ®A: 87 KP ACT

        ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ 12.11.2015 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ®èAiÀÄå FgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ zÉêÀÇgÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ zÉêÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ZËqÉñÀéj zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1] gÉÆÃR ºÀt 1800=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ. ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA.365/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.

       ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 09-11-2015  gÀAzÀÄ  09=00  UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛV  UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà @ gÉÃtÄSÁ UÀA. wgÀÄ¥Àw §ArªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 25  ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAa£Á¼À ºÁ° ªÀ¹Û PÉÆïÁígÀ  EªÀ¼ÀÄ §»gÀzɱÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ZÀgÀV vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F ²æêÀÄw UÀAUÁ¨Á¬Ä  UÀA. wgÀÄ¥Àw ²°à, ªÉÆà £ÀA: 7829899582 ªÀÄÄvÀÛV  vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.38/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

       ¢£ÁAPÀ: 12/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉ PÉÃzÁj vÀA:¨Á¼À¥Àà ªÀiÁ½ ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð ¸Á-¤ÃqÉÆÃt EvÀ£ÀÄ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸À«ð¸ï ªÁAiÀÄgÀß PÀmÁÖzÀ ¨sÁUÀ DPÀ¸ÀäPÀªÁV ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉUÉ vÀUÀÄ° PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAxÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.F §UÉÎ «oÀ×® vÀA;PÉÃzÁj ªÀiÁ½ ¸Á-¤ÃqÉÆÃt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.19/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
         ¢£ÁAPÀ 11/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 12/11/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, mÁPÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è, ªÉÄÊvÀ-UÉÆëAzÀ vÀA/ ©üêÀiÁ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á:zsÀ£ÀUÀgÀªÁr vÁAqÁ, vÁ:vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, f:G¸Áä£À¨ÁzÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå) EªÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁPÀ½ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ DZÉUÉ EgÀĪÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÁPÀð¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ CA§Ä¨Á¬Ä UÀA/ UÉÆëAzÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á:zsÀ£ÀUÀgÀªÁr vÁAqÁ, vÁ:vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ, f:G¸Àä£À¨ÁzÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.